ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Hólmar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hólmar
 • Samúel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Samúel
 • Albert Guðmundsson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Albert Guðmundsson
 • Rúrik Gíslason ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rúrik Gíslason
 • Ignatiussen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ignatiussen
 • Útburðarskálarhnjúkur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Útburðarskálarhnjúkur
 • orðnir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ orðnir [masculine, Plural]
 • búsetuleyfi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ búsetuleyfi
 • erfið ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ erfið
 • Máfabyggðir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Máfabyggðir
 • Hallbjarnarstaðatindur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hallbjarnarstaðatindur [mountain]
 • Grænnípa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Grænnípa
 • Sauðdalstindur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sauðdalstindur
 • Kolugljúfur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kolugljúfur [canyon]
 • Brúarhlöð ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brúarhlöð [canyon]
 • Þrídrangar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Þrídrangar [lighthouse]
 • launakostnaður ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ launakostnaður
 • án þess að ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ án þess að
 • í gegnum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ í gegnum
 • að stunda kynlíf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ að stunda kynlíf
 • að stunda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ að stunda
 • Ófeigur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ófeigur [name]
 • Hallgrímur Helgason ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hallgrímur Helgason
 • zhrine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zhrine [band]
 • bruðl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bruðl
 • mönnun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mönnun
 • Fjarðárgljúfur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fjarðárgljúfur
 • heitar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ heitar
 • vinsælar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vinsælar
 • vinsælir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vinsælir
 • vinsælt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vinsælt
 • vinsæl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vinsæl
 • bekkir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bekkir
 • líkamir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ líkamir
 • líkamar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ líkamar
 • líkamur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ líkamur
 • Sindri Þór Stefánsson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sindri Þór Stefánsson
 • svalt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ svalt
 • svöl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ svöl
 • héröð ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ héröð
 • héruð ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ héruð
 • mjúkt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mjúkt
 • mjúk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mjúk
 • sófar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sófar
 • druslan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ druslan
 • Guðmundsson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Guðmundsson [surname]
 • sjálfstæð ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sjálfstæð
 • hugguleg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hugguleg
 • línur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ línur
 • bakkar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bakkar

Phrases