ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • aki ah saalfish ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aki ah saalfish
 • ital ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ital [főnév]
 • Nyabinghi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nyabinghi
 • Black river ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Black river
 • Island gully falls ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Island gully falls
 • bami ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bami [bami]
 • bammy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bammy
 • Ba'zja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ba'zja
 • trii ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trii
 • kangkara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kangkara
 • kankara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kankara
 • Anansi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anansi [spider, folklore, Ashanti, Ghana]
 • putus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ putus
 • lik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lik [like, toks kaip, panašus, topònim]
 • houdi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ houdi
 • laik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ laik
 • faiya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faiya
 • ataklaps ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ataklaps
 • fenke fenke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fenke fenke
 • fut ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fut [swear words]
 • fuu fuu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fuu fuu
 • so ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ so [2, Scrabble words, Kipling, WL, Prešeren]
 • shata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shata
 • tegareg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tegareg
 • clothes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ clothes [garments, sari]
 • boolooloop ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boolooloop
 • 内 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [interno, interior, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • Uziah Sticky Thompson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uziah Sticky Thompson [Jamaican percussionist]
 • Iyaric ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iyaric
 • Irie ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Irie
 • Canerise ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Canerise
 • Accompong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Accompong [place name]
 • Yallahs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yallahs
 • kalonji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kalonji
 • Adrian Mariappa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adrian Mariappa [Jamaican football player, football player]
 • Noi Siamo ballerini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Noi Siamo ballerini
 • opan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opan [upon]
 • zuulaji ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuulaji [zoology]
 • prafeshanal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prafeshanal [professional]
 • sakrifais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sakrifais [sacrifice]
 • fakolti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fakolti [facultad]
 • akadimia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ akadimia [academy]
 • painapl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ painapl [pineapple]
 • kanstituushanal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kanstituushanal [constitutional]
 • raita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raita [trees, Salix caprea, stripe, writer]
 • aachitek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aachitek [architect]
 • miuuzishan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miuuzishan [musician]
 • plaant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ plaant [plant]
 • igwaana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ igwaana [iguana]
 • kuul ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuul [Cool]

Phrases

 • Blue lagoon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋBlue lagoon [Other]