ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ӏэфӏагъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏэфӏагъ
 • нэ дахэ уиӏэщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нэ дахэ уиӏэщ
 • щхьэцхущӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щхьэцхущӏ
 • удыгъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ удыгъэ
 • хуэжэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хуэжэн
 • щыпсэухэм я къетхэкӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • зрахьэну хуэныкъуэщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • тепӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тепӏэн
 • ахъшэ къихын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ахъшэ къихын
 • пащтыхьыпхъу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пащтыхьыпхъу
 • хьэдэщӏэлъхьэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хьэдэщӏэлъхьэ
 • псытекӏэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псытекӏэ
 • фӏыкӏэ зыухьэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ фӏыкӏэ зыухьэ
 • шэнт-ӏэнэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шэнт-ӏэнэ
 • уэсылӏ ящӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ уэсылӏ ящӏ
 • къэзэр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къэзэр
 • гъэбэтэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гъэбэтэн
 • зыхузэгъэпэщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыхузэгъэпэщ
 • зыхузэгъэпэщын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыхузэгъэпэщын
 • хузэгъэпэщын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хузэгъэпэщын
 • абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • ӏэпхъуэ зэпытт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏэпхъуэ зэпытт
 • хыфӏэдзапӏэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хыфӏэдзапӏэ
 • хыфӏэдзапхъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хыфӏэдзапхъэ
 • щӏэдзыпхъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щӏэдзыпхъэ
 • хьэжыгъэ ухуэнщӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • ухуэнщӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ухуэнщӏын
 • цӏыхубз дахэ дыдэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • улъиигъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ улъиигъэ
 • ящхьопэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ящхьопэ
 • щхьэпэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щхьэпэн
 • накӏэ хуэщӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ накӏэ хуэщӏын
 • зэдаӏуэ тхылъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зэдаӏуэ тхылъ
 • зэгъэпэща ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зэгъэпэща
 • шэдыбжь пшынэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шэдыбжь пшынэ
 • силӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ силӏ
 • Тхьэ, сымыщӏэ. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тхьэ, сымыщӏэ.
 • А си нану, моу къакӏуэ! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ А си нану, моу къакӏуэ!
 • къуенцӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къуенцӏ
 • къуенару ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къуенару
 • зыухьын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыухьын
 • зыутхыпщӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыутхыпщӏын
 • зыуфэбгъун ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыуфэбгъун
 • зыуфэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыуфэн
 • зыунэгъуэджын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыунэгъуэджын
 • зыутхын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыутхын
 • зыукъэбзын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыукъэбзын
 • зыумысын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыумысын
 • зыулъэпцӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зыулъэпцӏын