ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • псыӏэрышэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псыӏэрышэ
 • ар дауэ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ар дауэ?
 • тэмакъыдзэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тэмакъыдзэ
 • бдзэху ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бдзэху
 • пэублэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пэублэ
 • адыгэбзэ зэгъащӏэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ адыгэбзэ зэгъащӏэ
 • ягъуэт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ягъуэт
 • лӏэнхуэкӏуэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лӏэнхуэкӏуэ
 • хуэкӏуэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хуэкӏуэн
 • уэгутеуэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ уэгутеуэ
 • абы и шынэхъыщӏэт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ абы и шынэхъыщӏэт
 • абгъуэхэр ящӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ абгъуэхэр ящӏ
 • ӏуэхукӏэ къэкӏуэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏуэхукӏэ къэкӏуэн
 • ӏыхьэ щанэр етын хуейщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏыхьэ щанэр етын хуейщ
 • и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт
 • минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ
 • кхъухьышхуэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кхъухьышхуэ
 • мелуан кхъухь ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мелуан кхъухь
 • мелуанипщӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мелуанипщӏ
 • ӏут ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏут
 • хэдзыпхъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хэдзыпхъэ
 • хэдзын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хэдзын
 • ягъэкӏуэщӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ягъэкӏуэщӏ
 • зызгъэгусащ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызгъэгусащ
 • щэджэщагъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щэджэщагъэ
 • джэду цӏыкӏу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ джэду цӏыкӏу
 • цӏыху лъэпкъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цӏыху лъэпкъ
 • сыту дигу хэбгъэхъуа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сыту дигу хэбгъэхъуа
 • псэущхьэшх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псэущхьэшх
 • хадэр тӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хадэр тӏын
 • фэтэр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ фэтэр
 • фыуэ зэпыщхьэхукӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ фыуэ зэпыщхьэхукӏын
 • ӏэдэж ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ӏэдэж
 • гъущӏ цӏырхъ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гъущӏ цӏырхъ
 • усхудэшкъым ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ усхудэшкъым
 • укъэпсэлъа? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ укъэпсэлъа?
 • къэпсэлъэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къэпсэлъэн
 • тӏыгъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тӏыгъэ
 • трактордэс ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ трактордэс
 • тесэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тесэн
 • сыроджэгу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сыроджэгу
 • сотхъэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сотхъэ
 • гъэжьэжьэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гъэжьэжьэн
 • щхьэц тхъуа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ щхьэц тхъуа
 • еӏуатэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ еӏуатэ
 • нэщӏ мазэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нэщӏ мазэ
 • бжэн хужь ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бжэн хужь
 • мэ гуакӏуэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мэ гуакӏуэ
 • плӏэ тепхъуэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ плӏэ тепхъуэ
 • жэуап етыжын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жэуап етыжын