ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • хэкухуэфӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хэкухуэфӏ
 • блэ зэраукӀ баш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ блэ зэраукӀ баш
 • Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • блэ зэуар кӀапсэм щощтэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • псым симыхьмэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псым симыхьмэ
 • згъэпщкӏуащ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ згъэпщкӏуащ
 • псэ зыпыт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ псэ зыпыт
 • тхылъыр зытеухуар сыт? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тхылъыр зытеухуар сыт?
 • хьэкӏэпыч ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хьэкӏэпыч
 • пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • хуэпщэфӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хуэпщэфӏэн
 • сыкъыфӏэбгъанура? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сыкъыфӏэбгъанура?
 • мэкIухуэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мэкIухуэ
 • силӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ силӏ
 • А си нану, моу къакӏуэ! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ А си нану, моу къакӏуэ!
 • къуенцӏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къуенцӏ
 • къуенару ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къуенару
 • зызэхэцӏэлэжын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэхэцӏэлэжын
 • зызэшэкӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэшэкӏын
 • зызэхъуэкӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэхъуэкӏын
 • зызэхэуфэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэхэуфэн
 • зызэхуэщӏын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэхуэщӏын
 • зызэхуитӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэхуитӏэн
 • зызэхуэшэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэхуэшэн
 • зызэфӏэхын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэфӏэхын
 • зызэфӏэшын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэфӏэшын
 • зызэфӏэгъэпкӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэфӏэгъэпкӏэн
 • зызэфӏэгъэпщхьэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэфӏэгъэпщхьэн
 • зызэфӏэлъхьэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэфӏэлъхьэн
 • зызэупсеин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэупсеин
 • зызэфӏэгъэлэлын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэфӏэгъэлэлын
 • зызэтеубыдэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтеубыдэн
 • зызэтешэщӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтешэщӏэн
 • зызэтеуӏэфӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтеуӏэфӏэн
 • зызэтеубыдэжын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтеубыдэжын
 • зызэтеӏыгъэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтеӏыгъэн
 • зызэтеӏэжьэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтеӏэжьэн
 • зызэтеуӏэфӏэжын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэтеуӏэфӏэжын
 • зызэпэщӏэсэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпэщӏэсэн
 • зызэрыгъэпщхьэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэрыгъэпщхьэн
 • зызэпыщӏэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпыщӏэн
 • зызэпэгъэзэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпэгъэзэн
 • зызэпэплъыхьыжын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпэплъыхьыжын
 • зызэпылъхьэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпылъхьэн
 • зызэпылъэщӏыхьын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпылъэщӏыхьын
 • зызэпщытын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпщытын
 • зызэпыӏудзын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпыӏудзын
 • зызэпылӏэщӏыхьыжын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • зызэпкърегъэчын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпкърегъэчын
 • зызэпщӏэхэдзэн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зызэпщӏэхэдзэн