ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Dibim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dibim
 • bash ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bash
 • غزه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ غزه
 • تلة بلداغ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تلة بلداغ
 • زانوس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زانوس
 • مهران ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مهران
 • سنندج ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سنندج
 • سردشت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سردشت
 • کوبانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کوبانی
 • استانبول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ استانبول
 • دیاله ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ دیاله
 • چالوس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چالوس
 • حلبجه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حلبجه
 • حلبچه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ حلبچه
 • بانه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بانه
 • کجور ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کجور
 • قائنات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قائنات
 • شاخوان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شاخوان
 • محمد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ محمد
 • رضا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ رضا
 • مجنون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مجنون
 • موسوی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ موسوی
 • توخار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ توخار
 • مەنبج ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مەنبج
 • منبج ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ منبج
 • hema ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hema
 • vexwarin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vexwarin
 • xwendingeh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xwendingeh
 • guldank ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guldank
 • jêrîn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jêrîn
 • polîs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ polîs
 • pitik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pitik
 • şîn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ şîn
 • cin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cin
 • her gav ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ her gav
 • Spêde bi xer! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Spêde bi xer!
 • bûkok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bûkok
 • داوِڵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ داوِڵ
 • داھۆڵ‎ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ داھۆڵ‎
 • duh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ duh
 • mitbex ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mitbex
 • derê ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ derê
 • Çawa nin? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Çawa nin?
 • Beyanîbaş! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beyanîbaş!
 • Lawirvanî ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lawirvanî
 • Sozan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sozan
 • بِری‎ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بِری‎
 • بادە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بادە
 • مەی‎ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مەی‎
 • Silamun eleykum! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Silamun eleykum!