ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • biçare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biçare
 • Şirşiranek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Şirşiranek
 • Kurdinja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kurdinja
 • kenîn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kenîn [to laugh]
 • كرن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كرن [Karīnd]
 • bûm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • gulan avci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gulan avci
 • abone ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abone
 • abon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abon [mönch]
 • mijar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mijar [thema]
 • Eren Derdiyok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • Mohsin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mohsin
 • بابر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بابر [noun]
 • Mardatonni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mardatonni
 • Levi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • hırrım ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hırrım
 • باڕک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ باڕک
 • فێنۆمێنۆلۆژی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فێنۆمێنۆلۆژی
 • تخوب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تخوب
 • تێکچرژان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تێکچرژان
 • جقە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جقە
 • ترخانکردنی نمونەیی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ترخانکردنی نمونەیی
 • ئەرک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرک
 • ئەرژنگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرژنگ [ناوی دارێکە]
 • ئەرزینگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرزینگ
 • ئەرزاق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرزاق
 • ئەرز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرز
 • ئەرخەوان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرخەوان
 • ئەرخە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرخە
 • ئەرخوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرخوت
 • ئەرجو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرجو
 • ئەرباب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرباب
 • ئەڕامەندە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەڕامەندە
 • ئەراگێڵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەراگێڵ
 • ئەدەبیات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەدەبیات
 • ئەخترمە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەخترمە
 • ئەخت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەخت
 • ئەحواڵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەحواڵ
 • ئەحمەق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەحمەق
 • ئەح ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەح
 • ئەجەل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەجەل
 • ئەجزا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەجزا
 • ئەجر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەجر
 • ئەتەم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەتەم
 • ئەتۆ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەتۆ
 • ئەتڵەس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەتڵەس
 • ئەتک کردن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەتک کردن
 • ئەتک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەتک
 • ئەبەد ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەبەد [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • ئەبڵەق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەبڵەق

Phrases

 • Sala we ya nû pîroz be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sala we ya nû pîroz be [Other]