ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Şirşiranek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Şirşiranek
 • Kurdinja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kurdinja
 • kenîn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kenîn [to laugh]
 • تشار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تشار
 • frmesk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frmesk
 • كرن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كرن [Karīnd]
 • Ês ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ês
 • bûm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • Caucher Birkar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Caucher Birkar [mathematician]
 • Nesrin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nesrin [kız isimleri, names]
 • مهر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مهر [Cities - Iran, Mithraism]
 • هفال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هفال
 • قوچیل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قوچیل
 • gulan avci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gulan avci
 • abone ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abone
 • abon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abon [mönch]
 • mijar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mijar [thema]
 • Eren Derdiyok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • Mohsin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mohsin
 • بابر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بابر [noun]
 • Mardatonni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mardatonni
 • Levi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • hırrım ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hırrım
 • باڕک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ باڕک
 • فێنۆمێنۆلۆژی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ فێنۆمێنۆلۆژی
 • تخوب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تخوب
 • تێکچرژان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تێکچرژان
 • جقە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جقە
 • ترخانکردنی نمونەیی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ترخانکردنی نمونەیی
 • ئەرک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرک
 • ئەرژنگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرژنگ [ناوی دارێکە]
 • ئەرزینگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرزینگ
 • ئەرزاق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرزاق
 • ئەرز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرز
 • ئەرخەوان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرخەوان
 • ئەرخە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرخە
 • ئەرخوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرخوت
 • ئەرجو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرجو
 • ئەرباب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەرباب
 • ئەڕامەندە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەڕامەندە
 • ئەراگێڵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەراگێڵ
 • ئەدی کوا؟ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەدی کوا؟
 • ئەدەبیات ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەدەبیات
 • ئەدەبی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەدەبی
 • ئەدەب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەدەب
 • ئەدا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەدا
 • ئەخترمە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەخترمە
 • ئەخت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەخت
 • ئەحواڵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەحواڵ
 • ئەحمەق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئەحمەق

Phrases

 • Mêze kirin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mêze kirin [Everyday Phrases]
 • Sala we ya nû pîroz be ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sala we ya nû pîroz be [Other]
 • هذا كتاب ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هذا كتاب [Other]
 • Jin, jiyan, azadî! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jin, jiyan, azadî! [Proverbs & Sayings]