ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Kyzyl-Jyldyz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kyzyl-Jyldyz
 • түлкү ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ түлкү
 • Күн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Күн [history, goods of Bulgar, тарих, күн, kün]
 • JavaScript ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ JavaScript
 • балыктардын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктардын
 • балыктарды ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктарды
 • балыктардан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктардан
 • балыктарда ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктарда
 • балыктарга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктарга
 • балыктар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктар
 • балыктын ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктын
 • балыкты ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыкты
 • балыктан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыктан
 • балыкта ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыкта
 • балыкка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыкка
 • балыгыңар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыңар
 • балыгыбыз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыбыз
 • балыгы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгы
 • балыгыңыз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыңыз
 • балыгың ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгың
 • балыгым ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгым [fish]
 • балыгыңыздар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыңыздар [fish]
 • Arstanbek Abdyldayev ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arstanbek Abdyldayev
 • Adakhan Madumarov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adakhan Madumarov
 • полесье ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ полесье
 • Beksultanova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beksultanova [surname]
 • Athanasius Schneider ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Athanasius Schneider
 • Бекзат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Бекзат [Бекзат]
 • Кециресиз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кециресиз
 • Ilya Tyapkin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ilya Tyapkin [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Denis Petrashov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Denis Petrashov [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • Darya Maslova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Darya Maslova [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Iuliia Andreeva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iuliia Andreeva [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Mariya Korobitskaya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mariya Korobitskaya [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Viktoriia Poliudina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viktoriia Poliudina [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Dariya Talanova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dariya Talanova [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • Sooronbai Zheenbekov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sooronbai Zheenbekov
 • Андорра ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Андорра [countries, география, country]
 • Омурбеку Жанышеву ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Омурбеку Жанышеву [singer]
 • Индостан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Индостан
 • Дайыр Исмадияров ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дайыр Исмадияров [singer]
 • tınçtık ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tınçtık [peace]
 • ечки ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ечки [goat]
 • мык ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мык [nail]
 • sikchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sikchi
 • Janym ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Janym
 • жакгыр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жакгыр [rain]
 • най ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ най [вигук, flute, най]
 • гитара ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гитара [musical instrument, music, guitar, [Модзелевская]]
 • кыяр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кыяр [botany, ботаника, plants (tt), үсемлекләр, cucumber]

Phrases