ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Arstanbek Abdyldayev ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arstanbek Abdyldayev
 • Adakhan Madumarov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adakhan Madumarov
 • полесье ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ полесье
 • Beksultanova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beksultanova [surname]
 • Athanasius Schneider ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Athanasius Schneider
 • Бекзат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Бекзат [Бекзат]
 • Кециресиз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кециресиз
 • Ilya Tyapkin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ilya Tyapkin [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Denis Petrashov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Denis Petrashov [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • Darya Maslova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Darya Maslova [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Iuliia Andreeva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iuliia Andreeva [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Mariya Korobitskaya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mariya Korobitskaya [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Viktoriia Poliudina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viktoriia Poliudina [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Dariya Talanova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dariya Talanova [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • Sooronbai Zheenbekov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sooronbai Zheenbekov
 • Андорра ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Андорра [countries, география, country]
 • Омурбеку Жанышеву ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Омурбеку Жанышеву [singer]
 • Индостан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Индостан
 • Дайыр Исмадияров ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дайыр Исмадияров [singer]
 • tınçtık ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tınçtık [peace]
 • ечки ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ечки [goat]
 • мык ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мык [nail]
 • sikchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sikchi
 • Janym ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Janym
 • жакгыр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жакгыр [rain]
 • най ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ най [вигук, flute, най]
 • гитара ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гитара [musical instrument, music, guitar]
 • кыяр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кыяр [botany, ботаника, plants (tt), үсемлекләр, cucumber]
 • кастрюля ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кастрюля [сущeствитeльноe, noun, pot]
 • вилка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ вилка [fork]
 • поезд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ поезд [train]
 • Айар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Айар [singer]
 • Акылбеков ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Акылбеков
 • Токио ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Токио [tokyo, Japan, cities]
 • аниме ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аниме [anime]
 • хокку ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хокку
 • хайку ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хайку
 • цунами ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цунами [geography, география]
 • суши ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ суши
 • самурай ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ самурай [Япония]
 • манга ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ манга [漫画、まんが、manga]
 • капуста ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ капуста [cabbage]
 • Баары ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Баары
 • болгон ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ болгон
 • пайда ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пайда [Kazakh, economic]
 • нерседен ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нерседен
 • жарылуунун ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жарылуунун
 • суроолор ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ суроолор
 • көрүүнү ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ көрүүнү
 • аны ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аны [pronouns (tt), алмашлыклар]