ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Ботобеков ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ботобеков
 • Токтоназарович ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Токтоназарович
 • эпитека ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эпитека
 • кыргызча ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кыргызча [adverbs (tt), рәвеш, language]
 • asein ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ asein
 • Александра Асановна Элбакян ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Александра Асановна Элбакян
 • марий ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • университет ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ университет [OMJ1_Lesson_01, noun, Модзелевская, 大学]
 • тема ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тема [OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • мом ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мом [OMJ1_Lesson_01, pronoun, мифология, Бог, Греция]
 • журналист ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ журналист [media, OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • ача ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • коло ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ коло [numerals (chm), мої слова]
 • шым ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шым [numerals (chm), negative particles (chm)]
 • ныл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ныл [numerals (chm)]
 • Алакөл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Алакөл [proper nouns, names, geography, place names, geographical features, body of water]
 • Мухамметкалый Абылгазиев ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мухамметкалый Абылгазиев
 • кок ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кок [фамилии, numerals (chm)]
 • имиләрме ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ имиләрме [irregular accents, үзгәрүчән басым]
 • Ала-Арча ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ала-Арча [топоним, place-name]
 • улуттук табият парк ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ улуттук табият парк
 • Dariika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dariika [name]
 • Kyzyl-Jyldyz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kyzyl-Jyldyz
 • Күн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Күн [history, goods of Bulgar, тарих, күн, kün]
 • JavaScript ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ JavaScript [programming, software]
 • балыгыңар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыңар
 • балыгыбыз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыбыз
 • балыгы ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгы
 • балыгыңыз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгыңыз
 • балыгың ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгың
 • балыгым ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ балыгым [fish]
 • Arstanbek Abdyldayev ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arstanbek Abdyldayev
 • Adakhan Madumarov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Adakhan Madumarov
 • полесье ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ полесье
 • Beksultanova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beksultanova [surname]
 • Athanasius Schneider ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Athanasius Schneider
 • Бекзат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Бекзат [Бекзат]
 • Кециресиз ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кециресиз
 • Ilya Tyapkin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ilya Tyapkin [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Denis Petrashov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Denis Petrashov [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • Darya Maslova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Darya Maslova [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Iuliia Andreeva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iuliia Andreeva [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Mariya Korobitskaya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mariya Korobitskaya [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Viktoriia Poliudina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viktoriia Poliudina [athlete, Kyrgyz athlete]
 • Dariya Talanova ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dariya Talanova [athlete, Kyrgyz swimmer]
 • Sooronbai Zheenbekov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sooronbai Zheenbekov
 • Андорра ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Андорра [countries, география, country]
 • Омурбеку Жанышеву ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Омурбеку Жанышеву [singer]
 • Индостан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Индостан
 • Дайыр Исмадияров ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дайыр Исмадияров [singer]

Phrases

 • элитарная ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ элитарная [Other]
 • элпайп ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ элпайп [Other]
 • Жылыңыздар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Жылыңыздар [Proverbs & Sayings]
 • Пыстелла куштылгын илыже! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Пыстелла куштылгын илыже! [Other]