ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • nogeschwater ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeschwater
 • nogeschwaten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeschwaten
 • nogeschwatem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeschwatem
 • nogeschotter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeschotter
 • nogeschotten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeschotten
 • nogeschottem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeschottem
 • nogesalzter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogesalzter
 • nogesalzten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogesalzten
 • nogesalztem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogesalztem
 • nogeplapperter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeplapperter
 • nogeplapperten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeplapperten
 • nogeplappertem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeplappertem
 • nogemoolter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogemoolter
 • nogemoolten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogemoolten
 • nogemooltem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogemooltem
 • nogemaacht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogemaacht
 • nogeliwwerter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeliwwerter
 • nogeliwwerten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeliwwerten
 • nogeliwwertem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeliwwertem
 • nogeluechter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeluechter
 • nogeluechten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeluechten
 • nogeluechtem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogeluechtem
 • nogejauter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogejauter
 • nogejauten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogejauten
 • nogejautem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogejautem
 • nohéilt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nohéilt
 • nohéilen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nohéilen
 • nohéils ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nohéils
 • nohéil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nohéil
 • nogéingt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéingt
 • nogéingen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéingen
 • nogéings ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéings
 • nogéing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéing
 • nogaang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogaang
 • nogéift ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéift
 • nogéifen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéifen
 • nogéifs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéifs
 • nogéif ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogéif
 • nogitt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nogitt
 • Nofuerschungen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nofuerschungen
 • Nofuerschung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nofuerschung
 • noeneeméicht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneeméicht
 • noeneeméichen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneeméichen
 • noeneeméichs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneeméichs
 • noeneeméich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneeméich
 • noeneemoucht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneemoucht
 • noeneemouchen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneemouchen
 • noeneemouchs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneemouchs
 • noeneemouch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneemouch
 • noeneegemaachter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noeneegemaachter