ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Sumpfspëtzmais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sumpfspëtzmais [Neomys anomalus]
 • Summerkuchen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Summerkuchen
 • Summerkuch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Summerkuch
 • Summerinten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Summerinten [pl.]
 • Summerint ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Summerint [Anas querquedula]
 • Suissen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suissen
 • Suisse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suisse [countries, Geograhie]
 • südsudanesescher ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ südsudanesescher
 • südsudaneseschen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ südsudaneseschen
 • südsudaneseschem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ südsudaneseschem
 • südsudanesescht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ südsudanesescht
 • Suchtverhalen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suchtverhalen
 • Sucetten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sucetten
 • sucette ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sucette [sucette]
 • Substanzen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Substanzen
 • Substanz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Substanz
 • subside ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subside [verb]
 • subjekter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subjekter
 • subjekt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subjekt [nominative]
 • subtropescher ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subtropescher
 • subtropeschen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subtropeschen
 • subtropeschem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subtropeschem
 • subtropesch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subtropesch
 • substanzieller ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ substanzieller
 • substanziellen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ substanziellen
 • substanziellem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ substanziellem
 • substanziellt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ substanziellt
 • substanziell ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ substanziell [adjective]
 • Stuermméiwen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stuermméiwen [pl., Larus canus]
 • Stuermméiw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stuermméiw [Larus canus]
 • Studiebeleger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Studiebeleger
 • Studiebeleg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Studiebeleg
 • Studiebeleeger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Studiebeleeger
 • Studiebeleeg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Studiebeleeg
 • Studenterevolte ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Studenterevolte
 • Studentenjobben ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Studentenjobben
 • stuckaturen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stuckaturen
 • stuckatur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stuckatur
 • Stroossepottoen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossepottoen
 • Stroossepotto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossepotto
 • Stroossekünstlerinnen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossekünstlerinnen
 • Stroossekünstlerin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossekünstlerin
 • Stroossekünstler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossekünstler
 • Stroossekanner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossekanner
 • Stroossekand ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Stroossekand
 • Strofraim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Strofraim
 • Strofraum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Strofraum
 • Streptocoqueninfektiounen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Streptocoqueninfektiounen
 • Streptocoqueninfektioun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Streptocoqueninfektioun [medical]
 • Streptocoquen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Streptocoquen [pl.]