ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Fënnefjorespläng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fënnefjorespläng
 • Fënnefjoresplang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fënnefjoresplang
 • Fëmmverbuet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmverbuet
 • Fëmmraim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmraim
 • Fëmmraum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmraum
 • Fëmmpausen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmpausen
 • Fëmmpaus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmpaus
 • Fëmmgewunnechten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmgewunnechten
 • Fëmmgewunnecht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmgewunnecht
 • Fëmmgesetzer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmgesetzer
 • Fëmmgesetz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fëmmgesetz
 • Fändelsaweiungen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fändelsaweiungen
 • Fändelsaweiung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fändelsaweiung
 • Fäertereges ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäertereges
 • Fäerdegprodukter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegprodukter
 • Fäerdegprodukt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegprodukt
 • Fäerdegmenuen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegmenuen
 • Fäerdegmenu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegmenu
 • Fäerdegmenüen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegmenüen
 • Fäerdegmenü ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegmenü
 • Fäerdeghaus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdeghaus
 • Fäerdeghaiser ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdeghaiser
 • Fäerdeges ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdeges
 • Fäerdegbau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fäerdegbau
 • Futurologinnen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Futurologinnen
 • Futurologin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Futurologin
 • Futurologen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Futurologen
 • Futurolog ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Futurolog
 • Fussballfrënn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fussballfrënn
 • Fusiounsveräiner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fusiounsveräiner
 • Fusiounsveräin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fusiounsveräin
 • Fusiounsgesetzer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fusiounsgesetzer
 • Fusiounsgesetz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fusiounsgesetz
 • Fusiounsgemengen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fusiounsgemengen
 • Fusiounsgemeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fusiounsgemeng
 • Fuschaarbechten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fuschaarbechten
 • Fuschaarbecht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fuschaarbecht
 • Funkweckeren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funkweckeren
 • Funkwecker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funkwecker
 • Funkverkéier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funkverkéier
 • Funkverbindungen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funkverbindungen
 • Funkverbindung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funkverbindung
 • Funktiounsverben ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktiounsverben
 • Funktiounsverb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktiounsverb
 • Funktiounstasten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktiounstasten
 • Funktiounstast ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktiounstast
 • Funktiounsphasen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktiounsphasen
 • Funktiounsphas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktiounsphas
 • Funktionalitéit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funktionalitéit
 • Funkreseauen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Funkreseauen