ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Platon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Platon [nom commun, philosophers, ancient greece, History of Greece]
 • Samschadeg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Samschadeg
 • Haaptugekloter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptugekloter
 • Haaptugeklot ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptugeklot
 • Haaptugekloten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptugekloten
 • Haapttribünen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haapttribünen
 • Haapttribün ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haapttribün
 • Haapttheesen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haapttheesen
 • Haaptthees ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptthees
 • Haapttableauen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haapttableauen
 • Haapttableau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haapttableau
 • Haaptsëtz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsëtz
 • Haaptsäiten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsäiten
 • Haaptsäit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsäit
 • Haaptsuergen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsuergen
 • Haaptsuerg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsuerg
 • Haaptstécker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstécker
 • Haaptstéck ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstéck
 • Haaptstéchwuert ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstéchwuert
 • Haaptstéchwierder ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstéchwierder
 • Haaptstäipen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstäipen
 • Haaptstäip ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstäip
 • Haaptsträitpunkten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsträitpunkten
 • Haaptsträitpunkt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsträitpunkt
 • Haaptstrecken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstrecken
 • Haaptstreck ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptstreck
 • Haaptsprooch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsprooch
 • Haaptsponsoren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsponsoren
 • Haaptsponsor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsponsor
 • Haaptsiègen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsiègen
 • Haaptsiège ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptsiège
 • Haaptschwéierpunkten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptschwéierpunkten
 • Haaptschwéierpunkt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptschwéierpunkt
 • Haaptronnen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptronnen
 • Haaptronn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptronn
 • Haaptrevenuen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptrevenuen
 • Haaptrevenu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptrevenu
 • Haaptresponsabelen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptresponsabelen
 • Haaptresidencen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptresidencen
 • Haaptresidence ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptresidence
 • Haaptresidenzen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptresidenzen
 • Haaptresidenz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptresidenz
 • Haaptreprochen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptreprochen
 • Haaptreproche ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptreproche
 • Haaptreegelen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptreegelen
 • Haaptreegel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptreegel
 • Haaptreformen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptreformen
 • Haaptreform ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptreform
 • Haaptrecommandatiounen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptrecommandatiounen
 • Haaptrecommandatioun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Haaptrecommandatioun