ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Къиб ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Къиб
 • Мегьамед ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мегьамед
 • Мегьамедан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мегьамедан
 • Акуа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Акуа
 • Рим империя ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Рим империя
 • Абугерден ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Абугерден [лезги, а]
 • киш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ киш
 • хемис ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хемис [Thursday]
 • арбе ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ арбе [Wednesday]
 • ислен ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ислен [monday]
 • фандукӀ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ фандукӀ [December]
 • баскӀум ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ баскӀум [October]
 • Мара ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мара [September]
 • пахун ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пахун [August]
 • чиле ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чиле [July, country]
 • къамуг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ къамуг [june]
 • тӀул ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тӀул [may]
 • нава ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нава [April]
 • ибне ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ибне
 • эхем ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эхем [February]
 • гьер ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гьер [january]
 • кьуркьушум ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кьуркьушум [chemical element]
 • гугурт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гугурт [chemical element]
 • цур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цур [chemical element, Siberian Tatar, Себер теле]
 • Европа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • Атлантик океан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Атлантик океан [geography, география]
 • Америка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Америка
 • Антарктида ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Антарктида [countries, geography, география]
 • Азия ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Азия [Tatar first names, исемнәр, Tatar female names, хатын-кыз исемнәре]
 • физика ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ физика [physics, физика, science, фән]
 • Африка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Африка [geography, география]
 • МуркӀарин океан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ МуркӀарин океан
 • Лас океан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Лас океан
 • Гьинди океан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Гьинди океан
 • география ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ география [фән, science]
 • астрономия ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ астрономия [наука]
 • океан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ океан [geography, география]
 • Вил ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вил [ир-ат исемнәре, исемнәр, Tatar first names, Tatar male names]
 • вах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ вах [реки России]
 • дах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дах [German loanwords (uk)]
 • Бах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Бах
 • диде ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ диде
 • чаплакъан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чаплакъан
 • Тапарчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тапарчи
 • ич ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ич
 • Ислягьвал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ислягьвал
 • Сагърай лезгияр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Сагърай лезгияр
 • дуст ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дуст
 • гаф ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гаф
 • чан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чан