ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • 감사합니다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 감사합니다 [Thank (you), thank you]
 • 사랑 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 사랑 [love, love (en)]
 • BEN GELECEĞİM ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ BEN GELECEĞİM
 • Nkwagala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nkwagala [love, Relationship]
 • Kizza Besigye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kizza Besigye
 • Kali ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • KIVENGERE ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ KIVENGERE
 • Rukirabasaija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rukirabasaija [name]
 • saawa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ saawa [hour]
 • amasitaani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amasitaani [devils]
 • sitaani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sitaani [devil]
 • okufa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ okufa [death]
 • empungu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ empungu [eagle]
 • enjegere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enjegere [chains]
 • olujere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ olujere [chain]
 • entebe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ entebe [chair]
 • emeeza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emeeza [table]
 • embaata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ embaata [duck]
 • emigga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emigga [rivers]
 • omugga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omugga [river]
 • Amagi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amagi [Naval ships, eggs]
 • eggi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eggi [egg]
 • amayumba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amayumba [houses]
 • ennyumba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ennyumba [house]
 • omusenyu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omusenyu [sand]
 • jjo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jjo [yesterday]
 • engero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ engero [stories]
 • olugero ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ olugero [story]
 • abasawo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abasawo [doctors]
 • omusawo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omusawo [doctor]
 • enyanja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enyanja [sea]
 • nnyimba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nnyimba [music]
 • abayimbi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abayimbi [musicians]
 • omuyimbi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omuyimbi [musician]
 • ensimbi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ensimbi [money]
 • ennyimba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ennyimba [songs]
 • oluyimba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oluyimba [song]
 • bayibuli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bayibuli [bible]
 • ba looya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba looya [Lawyers]
 • looya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ looya [lawyer]
 • emiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emiti [trees]
 • omuti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ omuti [tree]
 • nnabubi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nnabubi [spiders]
 • nabbubi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nabbubi [spider]
 • biwojjolo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ biwojjolo [butterflies]
 • ekiwojjolo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ekiwojjolo [butterfly]
 • kaawa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaawa [coffee]
 • evinnyo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ evinnyo [wine]
 • ebiwoomereza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ebiwoomereza [sugars]
 • ekiwoomereza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ekiwoomereza [sugar]