ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Argegn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Argegn
 • Siranöva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Siranöva
 • Vidigülf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vidigülf
 • Burnasch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Burnasch
 • Gualdrasch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gualdrasch
 • Mórla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mórla
 • cazzoeula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cazzoeula
 • senatur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ senatur
 • Don ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Don [Russia, rivers, male given name, british accent, Donation, Titolo di rispetto ( signore)]
 • Lisander ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lisander [nomi di persona]
 • don Lisander ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ don Lisander [don Alessandro (Manzoni)]
 • bruscitt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bruscitt [food]
 • mondeghili ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mondeghili
 • sguàita ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sguàita
 • inarcà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inarcà
 • giustà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giustà [aggiustato]
 • giónta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giónta
 • giontà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giontà
 • carabàttola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ carabàttola
 • nòtes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nòtes
 • frontà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frontà
 • stracch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stracch
 • negà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ negà
 • toeù a fitt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toeù a fitt
 • fitt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fitt [Emberi vonások, Skånska, Skåne, Scanian, Scania]
 • fittà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fittà
 • refittóra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ refittóra
 • refittô ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ refittô
 • vegnì dénter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vegnì dénter
 • vegnì drént ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vegnì drént
 • vegnì suu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vegnì suu
 • vegnì ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vegnì
 • molà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ molà
 • Gioanna d'Arch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gioanna d'Arch
 • Praça dos Restauradores ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Praça dos Restauradores [location]
 • Ciass ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ciass
 • Menarost ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Menarost
 • sgonfion ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sgonfion
 • crubion ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crubion
 • crubiament ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crubiament
 • crubià ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crubià
 • crubi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crubi
 • crozz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crozz
 • crovettà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crovettà
 • crovetta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crovetta
 • croved ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ croved
 • crodon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crodon
 • coretton ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coretton
 • corettà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ corettà
 • adaquament ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adaquament