ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Soki okosepela. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Soki okosepela.
 • kolinga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kolinga
 • mwasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mwasi
 • muasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muasi
 • Silas Wamangituka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Silas Wamangituka
 • mobú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mobú
 • Kunde Malong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kunde Malong [Fußballer, kicker]
 • EJ förlorat, endast ganget I forvag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ EJ förlorat, endast ganget I forvag
 • Nsiala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nsiala
 • mulher ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mulher [Mulher Maravilha, mulher doida, woman, mulher]
 • Bolobo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bolobo
 • Dauddit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dauddit [first name]
 • Blaise Nkufo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Blaise Nkufo [swiss football player]
 • Limpúlututú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Limpúlututú [spider]
 • Nkɔ́ndɔkɔ́ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nkɔ́ndɔkɔ́ [cat]
 • Lombú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lombú [see]
 • víno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ víno [Grape]
 • semisi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ semisi [shirt]
 • Mama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mama [Mother, diminutive]
 • engondó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ engondó [eagle]
 • yanuari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yanuari [month, january]
 • ulanu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ulanu [chemical element]
 • vanadu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vanadu [chemical element]
 • zɛ́nki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zɛ́nki [chemical element]
 • zenoni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zenoni [chemical element]
 • zikonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zikonu [chemical element]
 • palata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palata [sostantivo, verbi]
 • nobu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nobu [chemical element]
 • sodu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sodu
 • Talu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Talu [place in West Sumatra, chemical element, noun, names]
 • tolu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tolu [three, chemical element, Number, Kentucky]
 • tungu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tungu [chemical element]
 • seleni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seleni [chemical element, farmacologia, pharmacology, Medicina, medicine, fàrmac, medicament, drug, tractament]
 • titani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ titani [chemical element]
 • mekuli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mekuli [chemical element]
 • mendelu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mendelu [chemical element]
 • modemu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ modemu [chemical element]
 • neoni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ neoni [chemical element]
 • netunu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ netunu [chemical element]
 • nikɛ́li ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nikɛ́li [chemical element]
 • nobelu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nobelu [chemical element]
 • oksijɛ́ní ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ oksijɛ́ní [chemical element]
 • olimu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ olimu [chemical element]
 • osumu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ osumu [chemical element]
 • padimu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ padimu [chemical element]
 • paladu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ paladu [chemical element]
 • polonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ polonu [chemical element]
 • pometu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pometu [chemical element]
 • potasu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ potasu [chemical element]
 • putonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ putonu [chemical element]