ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Fela Aníkúlápó Kuti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fela Aníkúlápó Kuti
 • 13000 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 13000
 • Bevic Moussiti-Oko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bevic Moussiti-Oko
 • Israel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Israel
 • petelo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ petelo
 • Bɛtɛlɛmɛ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bɛtɛlɛmɛ
 • mutuka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mutuka
 • Erópa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Erópa
 • Ɛndɛ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ɛndɛ
 • India ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ India
 • Boston ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Boston
 • Sudani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sudani
 • Taiwan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taiwan
 • Soki okosepela. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Soki okosepela.
 • kolinga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kolinga
 • mwasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mwasi
 • muasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muasi
 • Silas Wamangituka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Silas Wamangituka
 • mobú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mobú
 • Kunde Malong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kunde Malong
 • EJ förlorat, endast ganget I forvag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ EJ förlorat, endast ganget I forvag
 • Nsiala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nsiala
 • mulher ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mulher
 • Bolobo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bolobo
 • Dauddit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dauddit
 • Blaise Nkufo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Blaise Nkufo
 • Limpúlututú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Limpúlututú
 • Nkɔ́ndɔkɔ́ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nkɔ́ndɔkɔ́
 • Lombú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lombú
 • víno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ víno
 • semisi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ semisi
 • Mama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mama
 • engondó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ engondó
 • yanuari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yanuari
 • ulanu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ulanu
 • vanadu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vanadu
 • zɛ́nki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zɛ́nki
 • zenoni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zenoni
 • zikonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zikonu
 • palata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palata
 • nobu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nobu
 • sodu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sodu
 • Talu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Talu
 • tolu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tolu
 • tungu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tungu
 • seleni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seleni
 • titani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ titani
 • mekuli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mekuli
 • mendelu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mendelu
 • modemu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ modemu