ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • piha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piha [piha]
 • Marere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Marere
 • Ohariu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ohariu [town name, New Zealand place names, Electorate]
 • Onix Unit ano ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Onix Unit ano
 • Ko wai koe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ko wai koe
 • FANAURAA ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ FANAURAA
 • Kaingaroa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaingaroa
 • Witi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Witi
 • Ihimaera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ihimaera
 • Taumatawhakatangihangakoauauotamateat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taumatawhakatangihangakoauauotamateat
 • Te whāriki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Te whāriki
 • Kaitakawaenga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaitakawaenga
 • Rangitane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rangitane
 • Kaihopara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kaihopara
 • tupapaku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tupapaku
 • inainei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inainei
 • Tika-tonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tika-tonu
 • manukanuka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ manukanuka
 • whai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whai
 • poroporoaki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poroporoaki
 • kamupene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kamupene
 • whakawhetai koe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whakawhetai koe
 • whakawhetai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whakawhetai
 • Ngati Tuwharetoa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngati Tuwharetoa
 • Maraea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maraea
 • kautawhiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kautawhiti
 • Punakaiki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Punakaiki
 • arorau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arorau
 • Tenetene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tenetene
 • poroporo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poroporo
 • kororā ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kororā
 • kiwikiwi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiwikiwi
 • pūwhero-mā ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pūwhero-mā
 • parauri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ parauri
 • hāura ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hāura
 • uriuri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uriuri
 • torouka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ torouka
 • purū-pōuri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ purū-pōuri
 • purū ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ purū
 • mā ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ
 • whangaparaoa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ whangaparaoa
 • wherū ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wherū
 • wherikotanga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wherikotanga
 • kēkē ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kēkē
 • Keke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Keke
 • puku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ puku
 • pai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pai [Northern Thailand, sustantivo masculino, padre, water, noun]
 • kia kaha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kia kaha
 • hapuku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hapuku
 • tarakihi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tarakihi