ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • агрикультур ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ агрикультур
 • Елиф ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Елиф
 • Денеска ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Денеска
 • хомосексуален ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хомосексуален
 • макнаци ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ макнаци
 • Фундерат ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Фундерат [surname]
 • атеизам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ атеизам
 • Ви благодариме ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ви благодариме
 • незгода ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ незгода
 • прокислий ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ прокислий [прикметник]
 • Република Северна Македониа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Република Северна Македониа
 • Северна Македониа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Северна Македониа
 • журналист ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ журналист [media, OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • Оливера Николова ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Оливера Николова
 • лоша ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лоша [animals, mammals, ссавці, свійські тварини]
 • компромис ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ компромис
 • терен ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ терен [рослина]
 • тегови ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тегови
 • тег ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тег
 • дрворед ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дрворед
 • поделена ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ поделена
 • мустаќи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ мустаќи
 • бркови ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бркови
 • предел ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ предел
 • населба ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ населба
 • зачинето ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зачинето
 • благо ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ благо
 • блузи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ блузи
 • маица ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ маица
 • чорапа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чорапа
 • чорап ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чорап
 • чорапи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чорапи
 • шалови ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шалови
 • шал ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шал
 • марама ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ марама
 • вена ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ вена [анатомия, география, geography]
 • Вени ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вени [bulgarian first names]
 • пулс ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пулс
 • картони ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ картони
 • картон ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ картон [noun]
 • судир ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ судир
 • предавална ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ предавална
 • кабли ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кабли
 • воспитувач ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ воспитувач
 • кич ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кич
 • оценка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оценка
 • оценки ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оценки
 • дневник ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дневник [Модзелевская]
 • просек ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ просек
 • пресек ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пресек

Phrases

 • Goce Georgievski is a good winger. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Goce Georgievski is a good winger. [Other]