ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • ази ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ази
 • үнэртэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ үнэртэх
 • үнэр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ үнэр
 • сарвуу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сарвуу
 • жаргах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ жаргах
 • үйлдвэр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ үйлдвэр
 • лифт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ лифт
 • орчим ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ орчим
 • гацаа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гацаа
 • далбагар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ далбагар
 • хүрээлэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хүрээлэх
 • хүртэл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хүртэл
 • эрдэнийн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эрдэнийн
 • явалцах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ явалцах
 • нууцлах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ нууцлах
 • гайхуулах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гайхуулах
 • оролцох ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оролцох
 • алслах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ алслах
 • хэлэлцэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хэлэлцэх
 • гялтганах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гялтганах
 • огт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ огт
 • ялагдах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ялагдах
 • хөөх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хөөх
 • анчин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ анчин
 • зурам ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зурам
 • хүргэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хүргэх
 • тус ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тус
 • тийнхүүд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тийнхүүд
 • дорогш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ дорогш
 • чингэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чингэх
 • унд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ унд
 • хэрэв ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хэрэв
 • бүдүүн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бүдүүн [adjective, size]
 • савсах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ савсах
 • номын дэлгүүр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ номын дэлгүүр
 • хүнсний дэлгүүр ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ хүнсний дэлгүүр
 • уржнан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ уржнан
 • ноднин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ноднин
 • автах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ автах
 • сонсдох ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сонсдох
 • үдэшлэг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ үдэшлэг
 • урах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ урах
 • юмсан ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ юмсан
 • шиг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шиг
 • ядуу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ядуу
 • сүйлэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сүйлэх
 • сэмж ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сэмж
 • аятай ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ аятай
 • зэмлэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зэмлэх
 • шатар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ шатар

Phrases

 • Та хаанаас ирсэн бэ? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Та хаанаас ирсэн бэ? [Everyday Phrases]
 • бие тавгүйрхээд ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ бие тавгүйрхээд [Travel]
 • ханиад хүрэх ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ханиад хүрэх [Other]
 • Тэр ирсэн. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тэр ирсэн. [Everyday Phrases]
 • сайхан танилцлаа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сайхан танилцлаа [Other]
 • сайн өглөө гуай эрхэм ээ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сайн өглөө гуай эрхэм ээ [Other]