ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • missieri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ missieri
 • lumija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lumija
 • hanzir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hanzir
 • hobza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hobza
 • Buttiġieġ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buttiġieġ [family name]
 • Buttigieg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buttigieg [family name, surname]
 • xkunvat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xkunvat
 • Charles Agius ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charles Agius
 • ferrovija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ferrovija
 • fekruna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fekruna
 • fjuri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fjuri
 • frawla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ frawla
 • dudu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dudu [kız isimleri, dudu]
 • denfil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ denfil [denfil]
 • dublett ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dublett [dublett]
 • dinja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dinja [fruit]
 • Ir-Rabat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ir-Rabat
 • cikkulata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cikkulata
 • curkett ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ curkett
 • coff ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coff
 • cintorin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cintorin
 • ballun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ballun
 • m'hix ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ m'hix
 • m'hijiex ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ m'hijiex
 • xiħa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xiħa
 • xiħ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xiħ
 • Uviera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uviera
 • Uniformi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uniformi
 • Ufficcju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ufficcju
 • umbrella ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umbrella [device, protection, rain]
 • Ohxon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ohxon
 • ors ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ors [noun, bear]
 • Ommi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ommi
 • Elmu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Elmu
 • iebes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iebes
 • Manny Muscat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Manny Muscat
 • Ġudaiżmu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ġudaiżmu [Judaism]
 • Ergajna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ergajna
 • Iddecieda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Iddecieda
 • twil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ twil
 • qodma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ qodma
 • Ta’ Giezu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ta’ Giezu [church]
 • Gozo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gozo [Malta, island]
 • liwja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liwja
 • Ngħid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngħid
 • istejjer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ istejjer
 • nkun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nkun
 • nixtieq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nixtieq
 • fantasija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fantasija
 • jħobbu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jħobbu