ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • kamra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kamra [noun]
 • xkora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xkora
 • mħadda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mħadda
 • Nies ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nies [names]
 • rigal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rigal
 • William Muscat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ William Muscat
 • Charles Scicluna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charles Scicluna
 • Xlendi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xlendi
 • Inventur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Inventur [noun]
 • proċessur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proċessur [electronics, computers]
 • memorja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ memorja
 • enerġija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ enerġija
 • ċirkwit integrat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ċirkwit integrat [electronics]
 • kompjuter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • kiwja ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiwja
 • wiegħed ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wiegħed
 • tislijiet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tislijiet
 • zalza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zalza
 • attiv ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ attiv
 • ċċaqlaq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ċċaqlaq
 • tagħha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tagħha
 • Grieg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Grieg
 • sbozzature ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sbozzature
 • ottijet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ottijet
 • Burmarrad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Burmarrad
 • San Pawl Milqi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ San Pawl Milqi [city]
 • staġun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ staġun
 • faqqiegħ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faqqiegħ
 • Bard ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bard [topónimo, luoghi, League of Legends, lol, gaming]
 • qamħ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ qamħ
 • għoxrin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ għoxrin
 • ħamest iklieb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ħamest iklieb
 • bulgaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bulgaru
 • tiegħu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tiegħu
 • maghnaeh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maghnaeh
 • 16 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 16 [( Быков Сотников), Number, أرقام, عدد, أعداد]
 • 39 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 39 [Number, Numbers, liczba]
 • Reġjun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Reġjun
 • 69 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 69 [Number, symbol]
 • Lee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • Gellewza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gellewza
 • Ghirgentina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ghirgentina
 • Charles Jude Scicluna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charles Jude Scicluna
 • Sanglea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sanglea
 • 100 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 100 [Number]
 • 10 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>, أرقام, عدد, أعداد]
 • 18 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников), أرقام, عدد, أعداد]
 • 33 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 33 [Number, ตัวเลข, trīsdesmit trīs]
 • 29 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข, Need France French not Canadian]
 • Curmi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Curmi

Phrases

 • Is-sena t-tajba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Is-sena t-tajba [Other]
 • Malta hija gżira żgħira. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Malta hija gżira żgħira. [Other]