ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Kirkop ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kirkop [Village]
 • Lee ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • Gellewza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gellewza
 • Ghirgentina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ghirgentina
 • Triq ta' Sant'Anna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Triq ta' Sant'Anna
 • Charles Jude Scicluna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charles Jude Scicluna
 • estremisti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ estremisti [extremist]
 • Il-qalb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Il-qalb
 • għal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ għal
 • ieħor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ieħor
 • Sanglea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sanglea
 • 100 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 100 [Number]
 • 10 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>]
 • 18 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников)]
 • 33 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 33 [Number, ตัวเลข]
 • 29 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข]
 • Portelli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Portelli [surname]
 • 20 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 20 [Number]
 • 50 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 50 [Number, Numbers]
 • Curmi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Curmi
 • 0 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 0 [Number, nought, zero, ought]
 • Ħallini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ħallini
 • ċentru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ċentru
 • skola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skola [noun, verb]
 • volpi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ volpi
 • mixtieq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mixtieq
 • ċriev ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ċriev
 • jirbħu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jirbħu
 • xkupa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xkupa
 • xugaman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xugaman
 • wizgha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wizgha
 • werqa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ werqa
 • Alfred Xuereb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alfred Xuereb
 • serp ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ serp [zoología, Animal]
 • sodda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sodda
 • siggu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siggu
 • vapur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vapur [nom, Steam]
 • vaska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vaska [verb]
 • papra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ papra
 • pitazz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pitazz
 • missieri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ missieri
 • lumija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lumija
 • hanzir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hanzir
 • hobza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hobza
 • Buttiġieġ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buttiġieġ [family name]
 • Buttigieg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buttigieg [family name, surname]
 • xkunvat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ xkunvat
 • Charles Agius ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Charles Agius
 • ferrovija ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ferrovija
 • fekruna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fekruna