ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Za´a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Za´a
 • miztli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miztli
 • Mijtipolohua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mijtipolohua
 • atlakatlajtoani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atlakatlajtoani [mal gobernante]
 • Tinocneuh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tinocneuh [am, amigo]
 • Auikyani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Auikyani
 • nieltse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nieltse
 • Neuatl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neuatl [yo soy]
 • Xib'alb'a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xib'alb'a
 • Xibalbá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xibalbá
 • Otitemahtilia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Otitemahtilia
 • Chicxulub ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • noyolo pahpaqui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noyolo pahpaqui [my heart is very happy]
 • cuauhtēmallan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuauhtēmallan
 • aztecatl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aztecatl [Aztec]
 • Huēhuēnāhuatlahtōlli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huēhuēnāhuatlahtōlli
 • yencuiyotl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yencuiyotl [first born son, first, born, son]
 • Popocatepetl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Popocatepetl [Popocatépetl]
 • teahuilquixtiani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ teahuilquixtiani
 • Huitzilpotchlí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huitzilpotchlí
 • kinchil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kinchil
 • Itzamna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Itzamna
 • hohokam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hohokam
 • chanchan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chanchan
 • blasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ blasa
 • Topiltzin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Topiltzin
 • kiva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiva
 • Ollantay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ollantay
 • Huarochirí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huarochirí
 • Huacas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huacas
 • Borbonicus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Borbonicus
 • Ometeotl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ometeotl
 • Tlateotocani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tlateotocani
 • Kukulcan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kukulcan
 • Huei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huei
 • tlacuilos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tlacuilos
 • pochteca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pochteca
 • Ollintonatiuh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ollintonatiuh
 • hueitlatocayotl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hueitlatocayotl
 • Tlatocayotl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tlatocayotl
 • Huetlatoani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huetlatoani
 • teteuctin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ teteuctin
 • Xoconochco ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xoconochco
 • Azcapotzalco ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Azcapotzalco
 • ahaw ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ahaw
 • tlatoani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tlatoani
 • Huitzilopochitli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huitzilopochitli
 • coricancha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ coricancha
 • viracocha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ viracocha
 • topa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ topa [izena]

Phrases