ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • boostertermijn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boostertermijn
 • myoma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ myoma [diseases, medical condition]
 • Pisuissestraat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pisuissestraat
 • Vaatlijden ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vaatlijden
 • groedemiddag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ groedemiddag
 • Villevoye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Villevoye
 • sporofyt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sporofyt
 • groothandelsprijs ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ groothandelsprijs
 • sporuleren ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sporuleren
 • gametofyt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gametofyt
 • hartveld ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hartveld
 • chordadier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chordadier
 • Plesiosaurus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Plesiosaurus [dinosaurs]
 • keizersaalscholver ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ keizersaalscholver
 • unicornfluisteraar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unicornfluisteraar
 • unicorn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unicorn [fictitious animal]
 • invertebraat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ invertebraat
 • volant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ volant [learning French, car travel in France, volant, adjectifs en Français, heraldry]
 • Hagenaars ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hagenaars
 • Honjo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Honjo
 • Tasuku Honjo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tasuku Honjo [nobel prize, scientist]
 • Queesting ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Queesting
 • Alrijne ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alrijne
 • mooie kleur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mooie kleur
 • Philadelphia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • schipol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ schipol [airport]
 • Sudan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sudan
 • huet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ huet [winemakers, verb]
 • Huët ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huët
 • Jean ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • Gauthier Huët ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gauthier Huët
 • Pelger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pelger [names]
 • Karel Pelger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Karel Pelger
 • Hanna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • eirerstok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eirerstok
 • cultfilm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cultfilm
 • Overlaet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Overlaet
 • hakaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hakaru
 • Hakaru Hashimoto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hakaru Hashimoto
 • sjabrak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sjabrak
 • Veiligheidskleding ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Veiligheidskleding
 • Pieternel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pieternel
 • loodlijnig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ loodlijnig
 • pijnlozer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pijnlozer
 • het eerloost ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ het eerloost
 • meest eerloost ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meest eerloost
 • skyr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • Willebrands ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Willebrands
 • daklozer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daklozer
 • loze ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ loze