ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

  • appelflapse honinggraat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ appelflapse honinggraat
  • lew ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lew [lip, Animal, name]
  • le ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ le [smile, word, Prešeren, NO, no thanks, no please, местоимение, surname]
  • Homunculus loxodontus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Homunculus loxodontus