ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • bon tardi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bon tardi
 • bon nochi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bon nochi
 • Soro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Soro [geografia fisica, surname]
 • por nos kombersá? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ por nos kombersá?
 • como te llamas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ como te llamas [comun, como, te, llamas]
 • sùitwèst ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sùitwèst
 • pecaias ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pecaias
 • suegra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suegra [familia, pariente, parientes]
 • Santo Tomé i Príncipe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Santo Tomé i Príncipe
 • restorant ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ restorant
 • proverbio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ proverbio [sostantivo]
 • kreensia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kreensia
 • kòmpas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kòmpas
 • kompas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kompas
 • diccionario ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ diccionario
 • dikshonarionan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dikshonarionan
 • dikshonario ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dikshonario
 • Beibel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beibel
 • ateista ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • otro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otro
 • otro aña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otro aña
 • aña pasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aña pasa
 • amigu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amigu [noun & adjective]
 • aburimentu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aburimentu
 • abundantemente ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abundantemente
 • abruptamente ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abruptamente [adverbs]
 • abreviashon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abreviashon
 • abominabelmente ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abominabelmente
 • abolushon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abolushon
 • ablif ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ablif
 • aberashon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aberashon
 • dividi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dividi
 • òf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ òf
 • y ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • wowo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wowo
 • wiel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wiel
 • webu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ webu
 • volkániko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ volkániko
 • tratado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tratado [sustantivo]
 • tempo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • te'oro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ te'oro
 • te mayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ te mayan
 • tantu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tantu
 • taha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taha [erkek isimleri, names, surname]
 • Sürnam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sürnam
 • swa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ swa [ácido, noun, beer]
 • Strea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Strea [nom, witch]
 • stat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]
 • Spaña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Spaña
 • sombré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sombré