ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Ochur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ochur
 • осень ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ осень [autumn]
 • merangd ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ merangd
 • ngerchelchuus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ngerchelchuus [mountain]
 • Chelbacheb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chelbacheb
 • Ongeim'l Tketau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ongeim'l Tketau
 • Eli malk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eli malk
 • Sureor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sureor
 • Dirngulbai Misech ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dirngulbai Misech [athlete, Palauan swimmer]
 • Ngatpang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ngatpang [Name of a state]
 • pierantozzi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pierantozzi
 • Modekngei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Modekngei
 • Woleai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Woleai [islands, micronesia]
 • Palau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Palau [countries, Países, Palau, surname]
 • Angaur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Angaur
 • kare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kare [kare, adjective, Kare name, kare wa]
 • ziteng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziteng
 • zibiki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zibiki
 • ziangkempo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ziangkempo
 • tsios ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsios
 • tokuni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tokuni
 • Taiheio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taiheio
 • sodang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sodang
 • Skoki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Skoki [Polish towns and villages, rzeczownik l. mn., noun, jumps, skakać, jump, wieś, Village, miasto, town, osada, settlement]
 • sirangkao ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sirangkao
 • simpai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ simpai
 • seizi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ seizi
 • sarumata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sarumata
 • komeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ komeng
 • kimots ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kimots
 • kets ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kets
 • keizai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ keizai [economy]
 • iorosku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iorosku
 • Dosei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dosei
 • Daiziob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daiziob
 • Chabunai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chabunai
 • bungsu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bungsu [anggota keluarga, family member]
 • Bengngos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bengngos
 • Chausbengdik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chausbengdik
 • Benster ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Benster
 • Babier ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Babier [papier]
 • mais ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mais [learning French, from French - English but, piante, cooking, eating, vegetable, cereal, noun, plants, food, corn, but]
 • Tsitsibando ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsitsibando
 • diong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ diong
 • Rael ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rael [Der weibliche Vorname]
 • taoch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taoch
 • boes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boes
 • iedel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iedel
 • uel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ uel
 • bail ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bail [noun, adverb, names]