ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • daadi haus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daadi haus
 • یاه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ یاه
 • kichlin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kichlin
 • JavaScript ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ JavaScript [programming, software]
 • dinn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dinn
 • aarm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aarm [brazo]
 • Reich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Reich [nation, Empire, german]
 • Meedl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Meedl
 • Schtross ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schtross
 • bekanntmachinge ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bekanntmachinge
 • Rumspringa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rumspringa [cult, Amish, Pennsylvania Dutch]
 • fiehrung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fiehrung
 • lebscht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lebscht
 • gnadich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gnadich
 • hei-lond ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hei-lond
 • schtimm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ schtimm
 • lie - we ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lie - we
 • kenn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kenn
 • Gna-dich-ster ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gna-dich-ster
 • schtunn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ schtunn
 • Schocklaad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schocklaad [chocolate, Deitsch]
 • Maedli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maedli [lass, Deitsch]
 • Arewet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arewet [work, Deitsch]
 • bissel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bissel [little]
 • Eegner ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eegner [owner, Deitsch]
 • Dichder ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dichder [poet, Deitsch]
 • Gedicht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gedicht [poetry, poem, Deitsch]
 • Schpiel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Schpiel [play, Deitsch]
 • Unglicksdaag ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Unglicksdaag
 • Mariye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mariye
 • Gaardesach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gaardesach
 • Waddebuch ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Waddebuch
 • Freiwillich ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Freiwillich
 • Abselutt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abselutt
 • baut ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baut
 • Verlosse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Verlosse
 • en ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ en [talord, 1, mængdetal, artikel, ubestemt, fælleskøn, ental, stedord, United France, money]
 • Dod ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dod
 • hex ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hex
 • yung ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yung [slang]
 • baer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baer [surname]
 • Das Awkscht Fescht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Das Awkscht Fescht [festival, August]
 • awkscht ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ awkscht [festival, August]
 • Abrigosebaam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abrigosebaam
 • Zeedrebaam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Zeedrebaam
 • Bletz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bletz
 • Gediere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gediere
 • Relitschion ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Relitschion
 • alleweil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alleweil
 • hunnert ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hunnert [hundert (vmf)]