ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • Countach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Countach [car name, car, car model]
 • Toret ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Toret
 • vess ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vess [verb, smorfia]
 • Lemo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lemo [cartoonist, seasons, pisello, verdura]
 • tuor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuor [protettore]
 • Seraval Scrivia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seraval Scrivia
 • Arguèl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Arguèl
 • Val Varacha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Val Varacha
 • San Pèire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ San Pèire
 • botal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ botal
 • bisa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bisa [englics: may, can, could, verb, Catalan surnames, surname - Catalan, cognom - Catalan, cognom català]
 • morfel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ morfel
 • miola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ miola
 • fé mecia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fé mecia
 • mecia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mecia
 • gabassin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gabassin [facchino]
 • pajolà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pajolà [puerpera]
 • arbeuj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ arbeuj [ribollimento]
 • aragnà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aragnà [ragnatela]
 • ansugnochisse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ansugnochisse [assopirsi]
 • an-efet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an-efet
 • ancioa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ancioa
 • ampërmudé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ampërmudé
 • amìa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amìa
 • ambrignesse ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ambrignesse
 • amblé d' (d'amblé) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amblé d' (d'amblé)
 • ambërlifé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ambërlifé
 • allòstra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ allòstra
 • Ane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ane [verbs in Danish, verb, own, female name, Annals of Ulster]
 • afr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ afr
 • afel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ afel
 • afàit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ afàit
 • advent ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ advent [nom, Advent, christmas, noun, jul, Адвент]
 • dobè ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dobè
 • adobé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adobé
 • adieu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adieu [french, farewell, learning French, greetings in French, mot que se ditz, en arribant, o en partiguentntt]
 • adestré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adestré
 • adestrament ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ adestrament
 • scarzoré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scarzoré [agricoltura]
 • ancermà ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ancermà
 • masanté ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masanté [gestire, amministrare]
 • pecc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pecc
 • Vajumina (Vagliumina) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vajumina (Vagliumina) [città piemontese nome storico]
 • Teppes (Tepice) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Teppes (Tepice) [città piemontese nome storico]
 • Pcinengh (Pettinengo) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pcinengh (Pettinengo) [città piemontese nome storico]
 • Ols (Alice) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ols (Alice) [città piemontese nome storico]
 • Mont Zemmo (Montezemolo) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mont Zemmo (Montezemolo) [città piemontese nome storico]
 • L'Enta (Lenta) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ L'Enta (Lenta) [signif: linnesto, città piemontese nome storico]
 • Lec (Lequio) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lec (Lequio) [città piemontese nome storico]
 • Larise (Larizzate) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Larise (Larizzate) [città piemontese nome storico]

Phrases