ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Gitega ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gitega [city, Africa, Burundi, capital]
 • cibitoke ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cibitoke [city-Burundi]
 • komera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ komera
 • Viliginia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viliginia
 • Eraste ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eraste
 • Ururimi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ururimi
 • Ndikatubane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndikatubane
 • Bwakeye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bwakeye
 • nitwa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nitwa
 • ikinyugunyugu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikinyugunyugu
 • Ijoro ryiza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ijoro ryiza [BURUNDI GOOD NIGHT]
 • Ndagukunda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndagukunda [BURUNDI I LIKE YOU]
 • Ndagusavye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndagusavye [BURUNDI PLEASE]
 • Urakoze ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Urakoze [BBURUNDI THANK YOU]
 • Ndarushe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndarushe [BURUNDI I AM TIRED]
 • Ndakomeye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ndakomeye [Burundi I am Fine]
 • Urakomeye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Urakomeye [Burundi how are you]
 • Umusi mwiza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Umusi mwiza [Burundi]
 • Turasubira ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Turasubira
 • Twese ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Twese [Burundi]
 • Ijoro ryes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ijoro ryes [Burundi]
 • Akagoroba keza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Akagoroba keza [Burundi]
 • Umugoroba mwiza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Umugoroba mwiza [Burundi]
 • umugoroba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umugoroba [Burundi]
 • Yambi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yambi [Burundi]
 • iguhezagire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iguhezagire [Burundi]
 • kwa mbere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kwa mbere [monday]
 • imbga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imbga [dog]
 • Burundi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Burundi [Burundi, Countries of the World, països]
 • iciza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ iciza
 • abansi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abansi
 • ikijuju ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikijuju
 • inda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inda [gramática, adverbios, Adverbios de tempo, advérbio, főnév]
 • ikirare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikirare
 • guharuruka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guharuruka
 • ubwira ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubwira
 • umukondo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ umukondo
 • amabano ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amabano
 • amagara ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amagara
 • ububi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ububi
 • ubwiza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubwiza
 • amabanga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amabanga
 • inkoni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ inkoni
 • agasema ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agasema
 • ubwoba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubwoba
 • ingeso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ingeso
 • ibirohe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ibirohe
 • ikigega ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikigega
 • ingenzi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ingenzi
 • ubworo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ubworo