ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Brahian ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brahian
 • abi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abi [School, Schule, bible, names, bee (insect), diminutive of female first name, noun, feminine]
 • Abeniba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abeniba
 • abani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abani
 • Brand-Flu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Brand-Flu
 • makaperi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makaperi
 • faja lobi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ faja lobi
 • Sranang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sranang
 • yesi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesi
 • yesibuba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesibuba
 • yesi-ati ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesi-ati
 • yesi-olo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesi-olo
 • yesimama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesimama
 • yesilinga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesilinga
 • yesikaka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesikaka
 • yesidoti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yesidoti
 • yeye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yeye [eye]
 • yeyefasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yeyefasi
 • yolisti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yolisti
 • yola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yola [names]
 • yoku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yoku
 • yokro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yokro
 • yongu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yongu
 • bromki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bromki
 • yonkuman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yonkuman
 • yorka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yorka
 • yorkaberi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yorkaberi
 • yorkatafra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yorkatafra
 • yosyosi-skoro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yosyosi-skoro
 • yosyosi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yosyosi
 • yowka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yowka
 • yowla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yowla
 • yuru-oso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yuru-oso
 • yuru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yuru
 • yuruten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yuruten
 • yusrefi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yusrefi
 • zuidsei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuidsei
 • wetweti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wetweti
 • weti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ weti
 • telo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ telo [water, body, sostantivo, food]
 • ten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ten [Number, surname]
 • loto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ loto [chemical element]
 • sungu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sungu [chemical element, names]
 • gowtu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gowtu [chemical element]
 • kabasino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kabasino [chemical element]
 • koroskotriki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koroskotriki [chemical element]
 • kupru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kupru [chemical element]
 • kwiki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kwiki [chemical element]
 • srivru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ srivru [chemical element]
 • ropa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ropa [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, Polish rivers, rzeka, river, Wisłoka, dopływ]