ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

Phrases

 • en färger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋen färger [Other]
 • alex hemunt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋalex hemunt [Other]
 • något som helst ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋnågot som helst [Other]
 • på annat sätt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋpå annat sätt [Other]
 • något annat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋnågot annat [Other]
 • någon annanstans ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋnågon annanstans [Other]
 • visar sig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋvisar sig [Other]
 • vara sugen på ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋvara sugen på [Other]
 • bli anmäld ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋbli anmäld [Other]
 • åker fast ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋåker fast [Other]
 • någon annan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋnågon annan [Other]
 • på tal om det ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋpå tal om det [Other]
 • röd som blod ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋröd som blod [Other]
 • kvinnan som gick hem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋkvinnan som gick hem [Other]
 • olika betydelser ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋolika betydelser [Other]
 • Vad föredrar du? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋVad föredrar du? [Everyday Phrases]