ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • vevliran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vevliran
 • blodkärlet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ blodkärlet [medical]
 • avpassad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ avpassad
 • linnena ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ linnena
 • isblå ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ isblå [färger]
 • försvarsbudget ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ försvarsbudget
 • Grahn ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Grahn
 • clawfinger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ clawfinger
 • distriktssjuksköterska ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ distriktssjuksköterska
 • grafologi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ grafologi
 • Eldar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Eldar [male name]
 • bäckar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bäckar [nature]
 • mandarinand ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mandarinand [Aix galericulata]
 • generalguvernör ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ generalguvernör
 • kådis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kådis [slang]
 • Kunst ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kunst [German loanwords, art, noun, Kunst]
 • Jacqueline Cabaj Awad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jacqueline Cabaj Awad [tennis player]
 • sälgbuskarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sälgbuskarna
 • ramibuske ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ramibuske
 • matébuskar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matébuskar
 • matébuskarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matébuskarna
 • sälgbuske ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sälgbuske
 • videbuskarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ videbuskarna
 • matébuske ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matébuske
 • matébusken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ matébusken
 • tebuskarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tebuskarna
 • videbuske ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ videbuske
 • videbusken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ videbusken
 • tebuske ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tebuske
 • kokabuskar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kokabuskar
 • kokabuskarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kokabuskarna
 • kopkabuske ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kopkabuske
 • albuskarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ albuskarna
 • halvdelarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ halvdelarna
 • halvdelar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ halvdelar
 • framdelen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ framdelen
 • framdelar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ framdelar
 • lottsedlar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lottsedlar
 • lottsedlarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lottsedlarna
 • slutsedlarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ slutsedlarna
 • småsedlarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ småsedlarna
 • lottsedel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lottsedel
 • loittsedeln ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ loittsedeln
 • röstsedlar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ röstsedlar
 • småsedel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ småsedel
 • småsedlar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ småsedlar
 • pantsedlarna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pantsedlarna
 • röströstsedel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ röströstsedel

Phrases

 • rör sig om ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rör sig om [Other]
 • ta det lygnt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ta det lygnt [Other]
 • samlade verk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ samlade verk [Other]
 • utökad demokrati kräver ökade kunskaper ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ utökad demokrati kräver ökade kunskaper [Other]
 • synd sund ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ synd sund [Other]
 • primary Sjögren syndrome ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ primary Sjögren syndrome [Scientific/Medical terms]
 • alex hemunt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alex hemunt [Other]
 • till befolkningen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ till befolkningen [Other]