ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • சௌமியா சுவாமிநாதன் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ சௌமியா சுவாமிநாதன்
 • புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • Narumpunatacami ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Narumpunatacami
 • தை செங் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ தை செங்
 • ସ୍ୱାଗତ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ସ୍ୱାଗତ
 • ரூபி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ரூபி
 • அடாடர்க் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அடாடர்க்
 • கொசோவோ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கொசோவோ
 • ஈராக்கு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ஈராக்கு
 • பல்காரியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பல்காரியா
 • அவ்வுரை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அவ்வுரை
 • என்று ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ என்று
 • கபா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கபா
 • இது ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ இது
 • முன் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ முன்
 • துருக்கியர்களின் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கியர்களின்
 • துருக்கிய ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கிய
 • பொசுனியர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பொசுனியர்
 • செர்பியர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ செர்பியர்
 • ரோமானி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ரோமானி
 • துருக்கியர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கியர்
 • இவர்களுடன் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ இவர்களுடன்
 • மக்கெதோனியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ மக்கெதோனியா
 • பாறு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பாறு
 • Thuraissigiam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Thuraissigiam
 • janayath ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ janayath
 • பழங்கள் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பழங்கள்
 • புதியதுக்கு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ புதியதுக்கு
 • நல்வரவு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ நல்வரவு
 • செல்வந்தனும் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ செல்வந்தனும்
 • அதே ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அதே
 • அன்பும் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அன்பும்
 • கிராமத்தில் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கிராமத்தில்
 • தலைவலி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ தலைவலி
 • பேருந்து ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பேருந்து
 • மேஜை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ மேஜை
 • பட்டாம்பூச்சி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பட்டாம்பூச்சி
 • கையுறை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கையுறை
 • நொடி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ நொடி
 • டிசம்பர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ டிசம்பர்
 • அக்டோபர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அக்டோபர்
 • ஆகஸ்டு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ஆகஸ்டு
 • மார்ச் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ மார்ச்
 • அத்தை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அத்தை
 • சிகப்பு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ சிகப்பு
 • பீஸ்ஸா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பீஸ்ஸா
 • ரொட்டி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ரொட்டி
 • உண்டு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ உண்டு
 • வெண்ணை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ வெண்ணை