ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • சாக் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ சாக்
 • migavum nandri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ migavum nandri
 • Maruth ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Maruth
 • வெண்மை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ வெண்மை
 • kajan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kajan
 • தோசைக்காய் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ தோசைக்காய்
 • முருகல் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ முருகல்
 • tamil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tamil [languages, noun]
 • கோஸ்ட்டா ரிக்கா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கோஸ்ட்டா ரிக்கா
 • செர்பியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ செர்பியா
 • வார்த்தைகள் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ வார்த்தைகள்
 • நவீன ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ நவீன
 • நிர்மாணிக்கப்பட்ட ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ நிர்மாணிக்கப்பட்ட
 • அடாடர்க் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அடாடர்க்
 • கமால் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கமால்
 • கடன் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கடன்
 • செய்யப்பட்டது ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ செய்யப்பட்டது
 • கொசோவோ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கொசோவோ
 • உருமேனியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ உருமேனியா
 • சிரியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ சிரியா
 • அசர்பைஜான் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அசர்பைஜான்
 • உசுபெக்கிசுத்தான் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ உசுபெக்கிசுத்தான்
 • பெல்ஜியம் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பெல்ஜியம்
 • சுவிட்சர்லாந்து ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ சுவிட்சர்லாந்து
 • இத்தாலி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ இத்தாலி
 • ஆஸ்திரியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ஆஸ்திரியா
 • நெதர்லாந்து ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ நெதர்லாந்து
 • பிரான்சு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பிரான்சு
 • ஜெர்மனி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ஜெர்மனி
 • ஈராக்கு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ஈராக்கு
 • சைப்பிரசு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ சைப்பிரசு
 • பல்காரியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பல்காரியா
 • துருக்கி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கி
 • அவ்வுரை ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ அவ்வுரை
 • என்று ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ என்று
 • கபா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ கபா
 • இது ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ இது
 • முன் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ முன்
 • துருக்கியர்களின் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கியர்களின்
 • துருக்கிய ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கிய
 • பொசுனியர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பொசுனியர்
 • செர்பியர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ செர்பியர்
 • ரோமானி ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ரோமானி
 • துருக்கியர் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ துருக்கியர்
 • இவர்களுடன் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ இவர்களுடன்
 • மக்கெதோனியா ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ மக்கெதோனியா
 • பாறு ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பாறு
 • Thuraissigiam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Thuraissigiam
 • janayath ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ janayath
 • பழங்கள் ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ பழங்கள்