ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • పెండ్యాల హరికృష్ణ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ పెండ్యాల హరికృష్ణ
 • సహాయం ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ సహాయం
 • పురాణ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ పురాణ [mythology]
 • ఏకత్వం ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఏకత్వం [singularity, unity]
 • Janae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Janae
 • ఎనిమిది ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఎనిమిది [Numbers]
 • manasasancherare ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ manasasancherare
 • Nàa party ramani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nàa party ramani
 • ఖరము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఖరము
 • కోడెదూడ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కోడెదూడ
 • కానుగచెట్టు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కానుగచెట్టు
 • కలింగిరిపండు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కలింగిరిపండు
 • కలవము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కలవము
 • కర్కాటకము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కర్కాటకము
 • కర్కశము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కర్కశము
 • ఏవగింపు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఏవగింపు
 • had ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ had [verb, past tense, past tenses, noun, military, Animal]
 • అంతఃప్రకృతి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ అంతఃప్రకృతి
 • దిసెంబరు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ దిసెంబరు
 • ఇంద్రధనుస్సు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఇంద్రధనుస్సు
 • అంగుష్ఠము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ అంగుష్ఠము
 • ఫ్లెమింగో ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఫ్లెమింగో
 • ఒప్పుకోలు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఒప్పుకోలు
 • ఇవతల ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఇవతల
 • మార్చి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ మార్చి
 • రహదారి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ రహదారి
 • మెసలి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ మెసలి
 • కల్యాణము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కల్యాణము
 • గవాక్షము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ గవాక్షము
 • ఈతపండు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఈతపండు
 • ఆలోచనాపరత్వము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఆలోచనాపరత్వము
 • ఢామ్మను ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఢామ్మను
 • గాఢనిద్ర ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ గాఢనిద్ర
 • ఒడ్డాణము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఒడ్డాణము
 • మనుమడు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ మనుమడు
 • ఎకాలవ్యనగర్ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఎకాలవ్యనగర్
 • అగ్రగణ్యుడు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ అగ్రగణ్యుడు
 • గులాబి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ గులాబి
 • వసంతము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ వసంతము
 • ఝంఝ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఝంఝ
 • చాకలి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ చాకలి
 • శరము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ శరము
 • జాబిలి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ జాబిలి
 • అంగణం ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ అంగణం
 • బంతిపూలు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ బంతిపూలు
 • ఖాయము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఖాయము
 • కడలి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ కడలి
 • ఓర్పు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ఓర్పు
 • లిచి ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ లిచి
 • మీనము ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ మీనము

Phrases

 • సంగీతం ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ సంగీతం [Other]
 • నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు [Other]