ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • tlhIH quvHa' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tlhIH quvHa'
 • qaStaHvIS ram jIyItnIS ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ qaStaHvIS ram jIyItnIS
 • petaQ ghaH DonalD trump'e'. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ petaQ ghaH DonalD trump'e'.
 • Doqqu' 'epIl naH. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Doqqu' 'epIl naH.
 • Qu’vatlh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qu’vatlh
 • joh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ joh
 • Kuvah'Magh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kuvah'Magh
 • Ko'wa-mach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ko'wa-mach
 • petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ petaQ chaH Hoch ghan'Iq yaS'e'.
 • mataH HeghDI' chaH! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mataH HeghDI' chaH!
 • nughDaq mayIn. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nughDaq mayIn.
 • Z ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Z [alphabet, consonants, letters, letter, Sosič Balerina, Marjan Bregant, Prešeren]
 • Q'ploq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Q'ploq
 • 'oHbej ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'oHbej [adveb]
 • Qumwl' ylchu' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qumwl' ylchu'
 • Big Mac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Big Mac [product names, fast food, food]
 • bIyIt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bIyIt
 • jIyIt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jIyIt
 • ponglIj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ponglIj
 • 'oH'a' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'oH'a'
 • qaplan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ qaplan [Zamanalif, zoology, зоология]
 • nuqjatlh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nuqjatlh
 • bImach ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bImach
 • ' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ' [apostrophe, 작은 따옴표, symbol]
 • maQong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maQong
 • jIvum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jIvum
 • Suqet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Suqet
 • maqet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ maqet
 • bISup ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bISup
 • Hab SoSlI' Quch! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hab SoSlI' Quch!
 • yIbaH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yIbaH
 • jIyaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jIyaj
 • jIyajbe' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jIyajbe'
 • vlghajbe' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vlghajbe'
 • jlyajbe' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jlyajbe' [克林贡语, 我不明白]
 • HIja’ or HISlaH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ HIja’ or HISlaH
 • joH'a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ joH'a
 • Qapla'ghu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qapla'ghu
 • qey ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ qey [verbs]
 • Qeb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Qeb [jewelry, Accessories, clothing]
 • chu' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chu'
 • tlhogh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tlhogh [marriage, wedding]
 • Mong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mong [derogatory, vulgar, surnames, Lupang hinirang, Philippine, National Anthem, 模糊, 瞎, 灰色]
 • tet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tet [place names, noms de lloc, toponímia, verb]
 • cha'maH ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cha'maH [Numbers, Number]
 • sup ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sup [verb, greeting, abbreviation, sport, padding]
 • togh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ togh
 • hov ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hov
 • chis ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chis [chis, surname]
 • mas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan, surname]