ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Wesley Tapueluelu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wesley Tapueluelu
 • Anzelo Tuitavuki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Anzelo Tuitavuki
 • Tau Koloamatangi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tau Koloamatangi
 • Folau Fakatava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Folau Fakatava
 • Feao Fotuaika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Feao Fotuaika
 • Telusa Veainu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Telusa Veainu
 • 'Ohonua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'Ohonua
 • ‘Iulope ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ‘Iulope
 • ʻEulope ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ʻEulope
 • Siapani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Siapani
 • ʻInitia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ʻInitia
 • Nikolasi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nikolasi
 • Sitiveni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sitiveni
 • movete ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ movete
 • motomoto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ motomoto
 • Sikaunzwe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sikaunzwe
 • taha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taha
 • Lea faka-Tonga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lea faka-Tonga
 • te u ʻofa atu kiate koe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ te u ʻofa atu kiate koe
 • Mapu a a vaea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mapu a a vaea
 • fefine ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fefine
 • Fotu Lokotui ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fotu Lokotui
 • Tonga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tonga
 • Kakaea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kakaea
 • Queen Salote ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Queen Salote
 • Salote ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Salote
 • anga_fakapālangi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ anga_fakapālangi
 • Lolohea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lolohea
 • Viliami 'Unaki-'o-'Tong Lalaka moe 'Eiki Tuku'aho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Viliami 'Unaki-'o-'Tong Lalaka moe 'Eiki Tuku'aho
 • Soane Patita Paini Mafi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Soane Patita Paini Mafi
 • Mālō e leilei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mālō e leilei
 • fakatonu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fakatonu
 • tene ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tene
 • tokotaha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tokotaha
 • talanoa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ talanoa
 • vahefonua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vahefonua
 • siteiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siteiti
 • ʻoatu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ʻoatu
 • kuo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuo
 • fika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fika
 • taa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taa
 • atu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ atu
 • tuku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuku
 • ʻaho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ʻaho
 • meʻa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meʻa
 • fiemaʻu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fiemaʻu
 • tohini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tohini
 • pea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pea
 • e ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ e
 • ʻa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ʻa