ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • wanpla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wanpla
 • Isaia Toeava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Isaia Toeava
 • Israel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Israel
 • India ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ India
 • Taiwan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Taiwan
 • Platon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Platon
 • 没有 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 没有
 • Lace Kunei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lace Kunei
 • Ramona Padio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ramona Padio
 • Belinda Giada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Belinda Giada
 • Christol Mato ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Christol Mato
 • Selina Unamba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Selina Unamba
 • Martha Karl ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Martha Karl
 • liklik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ liklik
 • Papua ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Papua
 • Oro (provins) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Oro (provins)
 • Niu Ailan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Niu Ailan
 • daru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ daru
 • pusi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pusi
 • dok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dok
 • redpela ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ redpela
 • binatang ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ binatang
 • gumi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gumi
 • kumul ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kumul
 • bros ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bros
 • palai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palai
 • lombo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lombo
 • lapun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lapun
 • muruk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muruk
 • sayor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sayor
 • toktok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ toktok
 • yia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yia
 • nating ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nating
 • siro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siro
 • Mars ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mars
 • mei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mei
 • Jenueri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jenueri
 • Nogat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nogat
 • skius ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skius
 • tenkyu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tenkyu
 • Yurop ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yurop
 • yusim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yusim
 • yupela ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yupela
 • yupela olgera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yupela olgera
 • yutupela ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yutupela
 • Rijen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Rijen
 • buk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buk
 • planti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ planti
 • nupela ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nupela
 • giraun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giraun