ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • indirimdeydiler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ indirimdeydiler
 • WC ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ WC
 • Vamos, Jullanar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Vamos, Jullanar
 • Jullanar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jullanar
 • az akaldı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ az akaldı
 • bahar sebzesiy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bahar sebzesiy
 • Olzhas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Olzhas
 • Hodegetria ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hodegetria
 • razi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ razi
 • baston francala ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baston francala
 • baobap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baobap
 • balyos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balyos
 • baltrap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baltrap
 • balsamlı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balsamlı
 • ballıdarı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ballıdarı
 • ballık ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ballık
 • ballama ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ballama
 • ballamak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ballamak
 • ballandırış ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ballandırış
 • BALLANMA ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ BALLANMA
 • balkıma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkıma
 • balkımak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkımak
 • balkır ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkır
 • balkonsu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkonsu
 • balkonumsu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkonumsu
 • Balkarca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Balkarca
 • balkı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkı
 • balkanlık ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balkanlık
 • baliğ olmak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baliğ olmak
 • balina çubuğu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balina çubuğu
 • balinalar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balinalar
 • balinalı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balinalı
 • balıklava ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıklava
 • balıknefesi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıknefesi
 • balıksız ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıksız
 • baliğ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baliğ
 • balın alası oğlun tazesinden ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balın alası oğlun tazesinden
 • balıkgözü ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkgözü
 • balıkgözü objektif ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkgözü objektif
 • balıkhane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkhane
 • balıklamak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıklamak
 • balıklandırma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıklandırma
 • balıklandırmak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıklandırmak
 • balıkçın ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkçın
 • balıkesirli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkesirli
 • balıkesirlilik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkesirlilik
 • balıketi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıketi
 • balıketinde ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıketinde
 • balıkçılgiller ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkçılgiller
 • balıkçıllar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ balıkçıllar