ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? [İfade Alışverişi]
 • yytdıktyı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yytdıktyı
 • dü-zeban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dü-zeban
 • Damen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Damen
 • Wsws ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wsws
 • Xelatên ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xelatên
 • Elî ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Elî [Günes]
 • palad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palad [palm of hand]
 • özr-pezir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ özr-pezir
 • lâ-şe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lâ-şe
 • Ina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ina
 • ıs'ar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ıs'ar
 • Hoşnişid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hoşnişid
 • hesti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hesti [horse]
 • gonceleb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gonceleb
 • ezlaf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ezlaf
 • eracif ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eracif
 • deryab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deryab
 • da'vi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ da'vi
 • dehakin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dehakin
 • dem e dem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dem e dem
 • der-an ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ der-an
 • der-a-kab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ der-a-kab
 • bağ-istan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bağ-istan
 • berdel acuz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ berdel acuz
 • bezm-gah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bezm-gah
 • Tatar milli üzençäleklären körtü. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • tatar köyläre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tatar köyläre
 • alaim-üs-sema ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alaim-üs-sema
 • Aliman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aliman
 • ameli-manda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ameli-manda
 • amin alayı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amin alayı
 • anberiyye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ anberiyye
 • an-ı vahid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ an-ı vahid
 • Aram ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aram [bible, wire, california, fial de fer crancut, fial de ferre, de coire, peace, Biblical Name, Mardi, Les jours de la semaine, religie, bijbel, oude testament]
 • abapuş ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ abapuş
 • afet-nümun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ afet-nümun
 • aharlı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aharlı
 • beyat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ beyat
 • sukat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sukat [names]
 • suka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suka [noun, vomit, Swahili, Feeling, sugar, rzeczownik, zwierzę domowe, female dog, she-dog, names]
 • suca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suca [insults, vegetables, names]
 • siva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siva [names]
 • senar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ senar [cenare, verbo, names]
 • Salâr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Salâr [names]
 • razi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • naki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ naki [Number, number 2, names]
 • Nakiye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nakiye [names]
 • Nahire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nahire [names]
 • Naire ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Naire [names]