ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Şimon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Şimon
 • Yuvakuran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yuvakuran
 • Bu yemekte eksik olan bir şey var. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bu yemekte eksik olan bir şey var.
 • Buzdolabında sadece iki elma kaldı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Buzdolabında sadece iki elma kaldı
 • Başka bir sorun var mı? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Başka bir sorun var mı?
 • Başka bir şey ister misiniz? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Başka bir şey ister misiniz?
 • Yesilgöz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yesilgöz
 • Sağ ol, fena değilim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sağ ol, fena değilim
 • affetmeyeceğim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ affetmeyeceğim
 • Sağınsam da sindä tiz bulmam. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sağınsam da sindä tiz bulmam.
 • Räxätlänep kitä şunda canım, tänem. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Räxätlänep kitä şunda canım, tänem.
 • Tamçı tama-tama taş tişä. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tamçı tama-tama taş tişä.
 • bildiklerini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bildiklerini
 • tansiyon ölçtürmek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tansiyon ölçtürmek
 • Altuğ Çelikbilek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Altuğ Çelikbilek
 • çamaşır makınesı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ çamaşır makınesı
 • bardağı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bardağı
 • Erasmus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Erasmus [names, learning, dutch, humanist, theologian, Saints]
 • Gülümcan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gülümcan
 • sabetayist yahudi dönmesi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sabetayist yahudi dönmesi
 • COVID-19 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ COVID-19
 • açtığı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ açtığı
 • tan ağarmak ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tan ağarmak [deyimler]
 • Aliman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aliman
 • suca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suca [insults, vegetables, names]
 • siva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siva [names]
 • senar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ senar [cenare, verbo, names]
 • razi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • Nadiye ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nadiye [names]
 • Nacil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nacil [names]
 • Nadime ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nadime [names]
 • Müstakime ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Müstakime [names]
 • Muvakkar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Muvakkar [names]
 • Mübahat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mübahat [names]
 • Mücap ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mücap [names]
 • Mutarra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mutarra [names]
 • Mutia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mutia [names]
 • muhar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muhar [főnév, növény, noun, plant, names]
 • Munar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Munar [names, surname]
 • Musafat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Musafat [names]
 • Mubahat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mubahat [names]
 • Muhaddere ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Muhaddere [names]
 • Miranmir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Miranmir [names]
 • Mirhan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mirhan [names]
 • Meyransa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Meyransa [names]
 • meva ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meva [names]
 • Meşahir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Meşahir [names]
 • Menaf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Menaf [names]
 • Melissa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Melissa [vegetables, female names, mitologia, piante, sostantivo, flicknamn, förnamn, egennamn, nome proprio di persona, first name, Toponomastic, nomi di persona, names]
 • Mefhar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mefhar [names]