ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ödüyorum ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ödüyorum
 • duyma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ duyma
 • Duy ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Duy [male name, Vietnamese given name, Vietnamese name]
 • anlat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ anlat
 • Atesböcegi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Atesböcegi
 • Baruch dayan emet ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Baruch dayan emet
 • Ünel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ünel
 • Camıaltıspor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Camıaltıspor
 • pioneer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pioneer [electronics]
 • Silma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Silma
 • ABSE ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ABSE
 • dü-zeban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dü-zeban
 • Damen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Damen
 • tormış iptäşem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tormış iptäşem
 • Tathı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tathı
 • Lactobacillus buchneri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lactobacillus buchneri
 • Wsws ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wsws
 • pezciyan_amira ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pezciyan_amira
 • Xelatên ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xelatên
 • Elî ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Elî [Günes]
 • palad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palad [palm of hand]
 • özr-pezir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ özr-pezir
 • lâ-şe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lâ-şe
 • Ina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ina
 • ıs'ar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ıs'ar
 • Hoşnişid ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hoşnişid
 • hesti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hesti [horse]
 • gonceleb ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gonceleb
 • ezlaf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ezlaf
 • eracif ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eracif
 • deryab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ deryab
 • da'vi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ da'vi
 • dehakin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dehakin
 • dem e dem ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dem e dem
 • der-an ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ der-an
 • der-a-kab ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ der-a-kab
 • bağ-istan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bağ-istan
 • berdel acuz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ berdel acuz
 • bezm-gah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bezm-gah
 • bi-hakkın ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bi-hakkın
 • bi niğah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bi niğah
 • Bitig ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bitig
 • canefşan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ canefşan
 • Cangir ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cangir
 • Tatar milli üzençäleklären körtü. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • tatar köyläre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tatar köyläre
 • alaim-üs-sema ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alaim-üs-sema
 • Aliman ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aliman
 • ameli-manda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ameli-manda
 • amin alayı ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amin alayı