ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Европа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • Япония ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Япония [countries, география, geography]
 • уйгу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ уйгу
 • Пьеро ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Пьеро
 • Винчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Винчи
 • да Винчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ да Винчи
 • Леонардо ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Леонардо [dict_uk]
 • Леонардо да Винчи ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Леонардо да Винчи
 • Chöömej ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chöömej
 • айлана ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ айлана [Siberian Tatar, Себер теле]
 • Шанжалай ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шанжалай
 • ado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ado [many, plenty, madami, noun, male name]
 • илчирбе ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ илчирбе
 • эзим ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эзим
 • марий ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • ача ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • кум ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кум [сущeствитeльноe, noun, numerals (chm), dict_uk]
 • кок ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кок [фамилии, numerals (chm), dict_uk]
 • s06a14@gmail.com ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ s06a14@gmail.com [0614]
 • Сергей Күжүгет оглу Шойгу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • малым ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ малым
 • угдунмас ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ угдунмас
 • улуг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ улуг
 • эдимни ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эдимни
 • берейн ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ берейн
 • Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • Хажытмаа ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Хажытмаа [female first names]
 • Huun-Huur-Tu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Huun-Huur-Tu [music, band names]
 • эът чиир ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ эът чиир
 • оът ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ оът
 • Ынак мен ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ынак мен
 • Таңды-Тыва ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Таңды-Тыва [republic]
 • Aylanmaa Damyran ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Aylanmaa Damyran
 • Choduraa Tumat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Choduraa Tumat
 • йод ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ йод [chemical element, dict_uk]
 • кремний ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кремний [химия, chemicals, chemical element]
 • сурьма ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ сурьма [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • цинк ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цинк [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • кислород ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кислород [химия, chemicals, chemical element]
 • азот ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ азот [химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • кобальт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кобальт [colours, сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • углерод ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ углерод [химия, chemicals, chemical element]
 • гайна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ гайна [chemical element]
 • Кызыл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Кызыл [география, Tatar Swadesh list, города России]
 • Шоол ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шоол [toponimy-tyvan]
 • Толбул ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Толбул [toponimy-tyvan]
 • соң ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ соң
 • ха ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ха [( Быков Сотников), dict_uk]
 • чалчык ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чалчык [dialecticism, диалект]
 • чүк ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ чүк [топонимика, toponimy (tt)]