ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • سۈلەيسۈن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سۈلەيسۈن
 • توشقانسىمان سۈلەيسۈن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ توشقانسىمان سۈلەيسۈن
 • Ürümqi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ürümqi [Cities - China]
 • تخت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تخت [noun]
 • 无所谓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 无所谓
 • چېچەنسوي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چېچەنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چىغرى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چىغرى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چوڭيۈز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چوڭيۈز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چوڭئالپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چوڭئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چوڭتوي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چوڭتوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاققانئوغۇز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاققانئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاققانتۈرك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاققانتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاقماقئوغۇز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاقماقئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاققانتاي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاققانتاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاغكار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاغكار [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چارۇق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چارۇق [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىمەنتۈرك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىمەنتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاققانقان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاققانقان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىلەكبەرگەن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىلەكبەرگەن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تۈنيابغۇقاغان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تۈنيابغۇقاغان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىكئالپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىكئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانسۇنئەر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانسۇنئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانتۈرك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانتۆرە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانتۆرە [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانبولدى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانبولدى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانئەر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىنچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىنچ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىمەنتاي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىمەنتاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىمەن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىمەن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىمەنخان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىمەنخان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىمەنئوغۇل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىمەنئوغۇل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەۋىكئەل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەۋىكئەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەۋۈك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەۋۈك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەلىكتاش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەلىكتاش [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەلەبى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەلەبى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەلىملىك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەلىملىك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەتىنسوي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەتىنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەتىنئەل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەتىنئەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جەرەنبۇلاق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جەرەنبۇلاق [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانيۇلتۇز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانيۇلتۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانىئىش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانىئىش [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانقىلىچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانقىلىچ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جىقئاي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جىقئاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانقۇت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانقۇت [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانسۇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانسۇ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانسال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانسال [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • جانئالپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جانئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىمەنئوغۇز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىمەنئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىلەكجان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىلەكجان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تىكچام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تىكچام [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]

Phrases

 • پار كەلمەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پار كەلمەك [Other]
 • پاختەك تۈكى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پاختەك تۈكى [Other]
 • زامانىۋى قۇدۇق سىناش تەھلىلى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زامانىۋى قۇدۇق سىناش تەھلىلى [Other]
 • زامان ۋە ماكاندىن خالىيلىق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ زامان ۋە ماكاندىن خالىيلىق [Other]
 • بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى [Other]
 • بىر ياقىدىن باش چىقارماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ياقىدىن باش چىقارماق [Other]
 • بىر ياستۇققا باش قويماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ياستۇققا باش قويماق [Other]
 • بىرى ئۇنى، بىرى بۇنى دېمەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىرى ئۇنى، بىرى بۇنى دېمەك [Other]
 • بىر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق [Other]
 • بىر ئىشتاننى ئارتۇق يىرتقان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئىشتاننى ئارتۇق يىرتقان [Other]
 • بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن [Other]
 • بىر نېنى ئىككى بولماسلىق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر نېنى ئىككى بولماسلىق [Other]
 • بىر نان تاپسا تەڭ يەيدىغان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر نان تاپسا تەڭ يەيدىغان [Other]
 • بىر گۈل ئېچىلماق بىلەن باھار بولماس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر گۈل ئېچىلماق بىلەن باھار بولماس [Other]
 • بىر كۈن بولمىسا، بىر كۈن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر كۈن بولمىسا، بىر كۈن [Other]
 • بىر كۆزى قان، بىر كۆزى ياش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر كۆزى قان، بىر كۆزى ياش [Other]
 • بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق [Other]
 • بىر قولىنى ئون قىلالماسلىق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر قولىنى ئون قىلالماسلىق [Other]
 • بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق [Other]
 • بىر قوشۇق قېنىنى تىلىمەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر قوشۇق قېنىنى تىلىمەك [Other]
 • بىر قوشۇق قېنىدىن كەچمەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر قوشۇق قېنىدىن كەچمەك [Other]
 • بىر قوشۇق سۇ بىلەن يۈتۈۋەتكۈدەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر قوشۇق سۇ بىلەن يۈتۈۋەتكۈدەك [Other]
 • بىر قارلىغاچ كەلمەك بىلەن باھار بولماس ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر قارلىغاچ كەلمەك بىلەن باھار بولماس [Other]
 • بىر داچەننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر داچەننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرماق [Other]
 • بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار [Other]
 • بىر چالمىدا ئىككى پاختەك سوقماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر چالمىدا ئىككى پاختەك سوقماق [Other]
 • بىر چاپىنى ئىككى بولماسلىق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر چاپىنى ئىككى بولماسلىق [Other]
 • بىر جان، بىر تەن بولماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر جان، بىر تەن بولماق [Other]
 • بىر تىيىننىڭ تۆشۈكىدىن مىڭ ئۆتمەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر تىيىننىڭ تۆشۈكىدىن مىڭ ئۆتمەك [Other]
 • بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولماق [Other]
 • بىر تەكىيگە باش قويماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر تەكىيگە باش قويماق [Other]
 • بىر تەن، بىر جان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر تەن، بىر جان [Other]
 • بىر پۇتى گۆرگە ساڭگىلىماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر پۇتى گۆرگە ساڭگىلىماق [Other]
 • بىر پەلەكتە ھەر خىل خەمەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر پەلەكتە ھەر خىل خەمەك [Other]
 • بىر-بىرىنى يەپ كەتكۈدەك بولماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر-بىرىنى يەپ كەتكۈدەك بولماق [Other]
 • بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ [Other]
 • بىر باشقا ئېلىپ چىقماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر باشقا ئېلىپ چىقماق [Other]
 • بىرەر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىرەر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق [Other]
 • بىرەر ئىش بولۇپ قالسا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىرەر ئىش بولۇپ قالسا [Other]
 • بىر ئەر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئەر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم [Other]
 • بىر باغدىن بىر تاغدىن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر باغدىن بىر تاغدىن [Other]
 • بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن [Other]
 • بىر ئات، بىر قامچا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئات، بىر قامچا [Other]
 • ئۆيۈمدە زاغرام يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئۆيۈمدە زاغرام يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى [Other]