ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

 • نەۋقىران_يۈسۈپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نەۋقىران_يۈسۈپ
 • Ürümqi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ürümqi [Cities - China]
 • پاسون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پاسون
 • كەچۈرۈڭ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ كەچۈرۈڭ
 • مۆمىن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مۆمىن
 • سەن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سەن
 • تخت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تخت [noun]
 • 无所谓 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 无所谓
 • پەرقى يوق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پەرقى يوق
 • پارتگۇرۇپپا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پارتگۇرۇپپا
 • پارت-پۇرت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پارت-پۇرت
 • پارە-پارە ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پارە-پارە
 • قېلىچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قېلىچ
 • قارقوساق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قارقوساق
 • قارام ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قارام
 • ۋەھششى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ۋەھششى
 • قاتىل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قاتىل
 • پەمىدۇر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پەمىدۇر
 • سەگۈنچۈك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ سەگۈنچۈك
 • ئاممىۋى قاتناش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ئاممىۋى قاتناش
 • ماركا ھوقۇقى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ماركا ھوقۇقى
 • تېلفۇن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تېلفۇن
 • ۋوگزال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ۋوگزال
 • تور بوشلىقى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تور بوشلىقى
 • بىنامازلىق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىنامازلىق
 • بىلىش ھەرىكىتى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىلىش ھەرىكىتى
 • بىلىش نەزىرىيىسى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىلىش نەزىرىيىسى
 • بىر ئىلاھلىق دىن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر ئىلاھلىق دىن
 • بىر نېگىزلىك كىسلاتا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بىر نېگىزلىك كىسلاتا
 • چەلىكسۇ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەلىكسۇ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چامبەل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چامبەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەۋىكئەر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەۋىكئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەلىكقول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەلىكقول [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چەلىكبىلەك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چەلىكبىلەك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاقماققول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاقماققول [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • خاسئاتا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خاسئاتا [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • خاسجان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ خاسجان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چىۋەرئەر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چىۋەرئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چىنماچىن ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چىنماچىن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چىقتىمباتۇر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چىقتىمباتۇر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چېقىرئەر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چېقىرئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چېچەنئۆز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چېچەنئۆز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چېچەنسوي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چېچەنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • تېلەنقۇت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تېلەنقۇت [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چاقماققان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چاقماققان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چىنئەر ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چىنئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چىغرى ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چىغرى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چېچەنباي ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چېچەنباي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چوڭيۈز ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چوڭيۈز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • چوڭئالپ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چوڭئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]

Phrases