ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

  • Північна сторона ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Північна сторона [Sevastopol, North Side, Severnaya Storona]
  • Александровка ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Александровка [топоним, Татарстан муниципалитетлары, Tatarstan municipalities, Aleksandrovka]
  • Ак-Мечеть ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ак-Мечеть [AK-Metchet, crimea]
  • Донузлав ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Донузлав [Donuslav, crimea]
  • Левіна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Левіна
  • Я п'ю ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я п'ю
  • Душатин ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Душатин

Phrases