ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Авл ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Авл
 • Шломо ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Шломо
 • Егашем Муніш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Егашем Муніш
 • Муніш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Муніш
 • Егашем ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Егашем
 • ді Абреу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ді Абреу
 • Каетану ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Каетану
 • Моніш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Моніш
 • Еґаш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Еґаш
 • Антоніо Еґаш Моніш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Антоніо Еґаш Моніш
 • випив вина ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ випив вина
 • вигуляв ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ вигуляв
 • Я зробив каву ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я зробив каву
 • зварив ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ зварив
 • Ларрей ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ларрей
 • До нас 11-та батарейка їздить ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ До нас 11-та батарейка їздить
 • Та, бля, що ти з них хочеш? Врізали по баті й кайфують. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Та, бля, що ти з них хочеш? Врізали по баті й кайфують.
 • Відростити барило від пива. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Відростити барило від пива.
 • У січні 96-го з цієї причини барижна концесія надійшла до міста Луцьк. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ У січні 96-го з цієї причини барижна концесія надійшла до міста Луцьк.
 • Філя Кіркоров - типовий баран, кучерявий болгарин. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Філя Кіркоров - типовий баран, кучерявий болгарин.
 • Дарма ми цим швидкісним бараном поперлись, треба було сісти на маршрутку. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дарма ми цим швидкісним бараном поперлись, треба було сісти на маршрутку.
 • Тобі я відкрився, бо впевнений, що ти на мене не донесеш... Ти донощиків, як я помітив, не любиш… ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Тобі я відкрився, бо впевнений, що ти на мене не донесеш... Ти донощиків, як я помітив, не любиш…
 • А що залишається робити, коли на душі херня? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ А що залишається робити, коли на душі херня?
 • І що ти збираєшся робити після універу, банчити на базарі? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ І що ти збираєшся робити після універу, банчити на базарі?
 • У нас в офісі стоїть вісім бандур, які давно треба апгрейдити. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ У нас в офісі стоїть вісім бандур, які давно треба апгрейдити.
 • Фільм про бандосів. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Фільм про бандосів.
 • Брюки. Твої банани вже давно з моди вийшли - зараз їх треба міняти на кльоші. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Брюки. Твої банани вже давно з моди вийшли - зараз їх треба міняти на кльоші.
 • Цей ресторанчик тримають банабаки. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Цей ресторанчик тримають банабаки.
 • Оце жирпоп, балик зі штанів вилазить ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Оце жирпоп, балик зі штанів вилазить
 • Це чиї розтоптані балетки стоять біля дверей? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Це чиї розтоптані балетки стоять біля дверей?
 • Стою в "сірководні", балдію... ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Стою в "сірководні", балдію...
 • Ще буде: неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ще буде: неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть,
 • Зрештою, Циркуль - нормальний типоша, це не той балабол Вася ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Зрештою, Циркуль - нормальний типоша, це не той балабол Вася
 • Що це за тупа бакланка? Я не хочу слухати такі розмови! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Що це за тупа бакланка? Я не хочу слухати такі розмови!
 • Як ти так... живеш у Львові і обсираєш нашу львівську бакланку? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Як ти так... живеш у Львові і обсираєш нашу львівську бакланку?
 • Що то за дивак - військовий - на голові панама, «афганка» й черевики на ногах замість звичних чобіт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Що то за дивак - військовий - на голові панама, «афганка» й черевики на ногах замість звичних чобіт
 • В 16 років я трахнув дівку в машині на переднім сидінні біля світлофора з увімкненою аварійкою ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ В 16 років я трахнув дівку в машині на переднім сидінні біля світлофора з увімкненою аварійкою
 • якнайрадніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрадніший [dict_uk]
 • якнайрадніш ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрадніш [dict_uk]
 • якнайрадніше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрадніше [dict_uk]
 • якнайпустотливіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпустотливіший [dict_uk]
 • якнайпутніше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпутніше [dict_uk]
 • якнайпутніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпутніший [dict_uk]
 • якнайпустіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпустіший [dict_uk]
 • якнайпсиходелічніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпсиходелічніший [dict_uk]
 • якнайпророчіше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпророчіше [dict_uk]
 • якнайпростакуватіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпростакуватіший [dict_uk]
 • якнайпромовистіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпромовистіший [dict_uk]
 • якнайпронизливіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпронизливіший [dict_uk]
 • якнайпрозахідніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайпрозахідніший [dict_uk]