ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Я не зазнавав невдач. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я не зазнавав невдач. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють.
 • Ви вегетаріанка? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ви вегетаріанка?
 • За здоров'я. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ За здоров'я.
 • Щасти тобі. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Щасти тобі.
 • Щасти вам. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Щасти вам.
 • Дякую за увагу. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Дякую за увагу.
 • Я вчитель. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я вчитель.
 • Планета Марс в порівнянні з Землею: діаметр Землі 12742 км, ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Планета Марс в порівнянні з Землею: діаметр Землі 12742 км,
 • Богун був тим героєм, якого неспокійний дух живе і досі і пекучим вогнем вривається в душу молоді ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Богун був тим героєм, якого неспокійний дух живе і досі і пекучим вогнем вривається в душу молоді
 • За родинними переказами, Тарасові діди й прадіди з батьківського боку походили від козака Андрія ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ За родинними переказами, Тарасові діди й прадіди з батьківського боку походили від козака Андрія
 • єтесь ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ єтесь
 • язнення ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ язнення
 • язково ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ язково
 • ютерна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ютерна
 • ютерний ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ютерний
 • ютерної ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ютерної
 • ютера ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ютера
 • ютерами ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ютерами
 • ютерів ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ютерів
 • тирічним ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ тирічним
 • рublic ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ рublic
 • починалися ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ починалися
 • починають ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ починають
 • потрібна ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ потрібна
 • потрапили ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ потрапили
 • потреб ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ потреб
 • постраждали ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ постраждали
 • поступився ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ поступився
 • потоку ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ потоку
 • постійного ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ постійного
 • постійною ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ постійною
 • постановчі ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ постановчі
 • постійних ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ постійних
 • посмішку ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посмішку
 • поставлені ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ поставлені
 • поставили ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ поставили [( Быков Сотников)]
 • поставлено ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ поставлено
 • послiдовниць ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ послiдовниць
 • посміхнутись ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посміхнутись
 • посмішками ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посмішками
 • посередня ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посередня
 • посідає ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посідає
 • послуг ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ послуг
 • порівняно ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ порівняно
 • посаду ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посаду
 • посередню ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ посередню
 • порадитись ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ порадитись
 • порадою ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ порадою
 • пораду ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ пораду
 • порівнянні ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ порівнянні