ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Я, наприклад, часто читаю проповіді ближнім з єдиною метою - поставити базар ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я, наприклад, часто читаю проповіді ближнім з єдиною метою - поставити базар
 • Завтра йдемо на ринок і скупуємо пів бази. Ковбаса, горілка – все, як треба. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Завтра йдемо на ринок і скупуємо пів бази. Ковбаса, горілка – все, як треба.
 • Пацани! Вибачайте, баблосиків хронічно не вистачає ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Пацани! Вибачайте, баблосиків хронічно не вистачає
 • Куди йому ще за тьолку вступитись: він сам баба - засцить! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Куди йому ще за тьолку вступитись: він сам баба - засцить!
 • Що то за дивак - військовий - на голові панама, «афганка» й черевики на ногах замість звичних чобіт ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Що то за дивак - військовий - на голові панама, «афганка» й черевики на ногах замість звичних чобіт
 • Це просто день, що врубується в простір. Це просто день - весь твій, мов «аусвайс» ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Це просто день, що врубується в простір. Це просто день - весь твій, мов «аусвайс»
 • А я бажаю вам на добраніч, а ВРУ - арбайтен! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ А я бажаю вам на добраніч, а ВРУ - арбайтен!
 • Чувак десь гарно бабки зірвав: квартиру прикупив, на авдотьї їздить... ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Чувак десь гарно бабки зірвав: квартиру прикупив, на авдотьї їздить...
 • В 16 років я трахнув дівку в машині на переднім сидінні біля світлофора з увімкненою аварійкою ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ В 16 років я трахнув дівку в машині на переднім сидінні біля світлофора з увімкненою аварійкою
 • Викличи аварійкую Я поламався на машині прямо серед поля. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Викличи аварійкую Я поламався на машині прямо серед поля.
 • Мене вже ця абітура заманала -через них до універу не підступишся. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мене вже ця абітура заманала -через них до універу не підступишся.
 • Я в своєму піздючестве це слово часто вживав ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я в своєму піздючестве це слово часто вживав
 • авоні ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ авоні
 • якнайсвятковіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвятковіший [dict_uk]
 • якнайсвітліший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвітліший [dict_uk]
 • якнайсвітськіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвітськіший [dict_uk]
 • якнайсвоєрідніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвоєрідніший [dict_uk]
 • якнайсвідоміший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвідоміший [dict_uk]
 • якнайсвіжіше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвіжіше [dict_uk]
 • якнайсвіжіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвіжіший [dict_uk]
 • якнайсвітліше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвітліше [dict_uk]
 • якнайсамотніше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамотніше [dict_uk]
 • якнайсамотніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамотніший [dict_uk]
 • якнайсвавільніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсвавільніший [dict_uk]
 • якнайсварливіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсварливіший [dict_uk]
 • якнайсамодостатніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамодостатніший [dict_uk]
 • якнайсамокритичніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамокритичніший [dict_uk]
 • якнайсамостійніше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамостійніше [dict_uk]
 • якнайсамовпевненіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамовпевненіший [dict_uk]
 • якнайсакраментальніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсакраментальніший [dict_uk]
 • якнайсамобутніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамобутніший [dict_uk]
 • якнайсамовідданіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсамовідданіший [dict_uk]
 • якнайрум'яніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрум'яніший [dict_uk]
 • якнайрясніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрясніший [dict_uk]
 • якнайсакральніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайсакральніший [dict_uk]
 • якнайросійськіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайросійськіший [dict_uk]
 • якнайрудіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрудіший [dict_uk]
 • якнайруйнівніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайруйнівніший [dict_uk]
 • якнайрозчарованіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозчарованіший [dict_uk]
 • якнайрозшукуваніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозшукуваніший [dict_uk]
 • якнайромантичніше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайромантичніше [dict_uk]
 • якнайромантичніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайромантичніший [dict_uk]
 • якнайрозторопніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозторопніший [dict_uk]
 • якнайрозумніше ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозумніше [dict_uk]
 • якнайрозхристаніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозхристаніший [dict_uk]
 • якнайрозслабленіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозслабленіший [dict_uk]
 • якнайрозсудливіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозсудливіший [dict_uk]
 • якнайрозтиражованіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозтиражованіший [dict_uk]
 • якнайрозповсюдженіший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозповсюдженіший [dict_uk]
 • якнайрозпусніший ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ якнайрозпусніший [dict_uk]