ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • Ми повторюємо алгебру на завтрашню контрольну. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ми повторюємо алгебру на завтрашню контрольну.
 • Ви не могли б повторити те, що ви щойно сказали ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ви не могли б повторити те, що ви щойно сказали
 • Не кричи на неї, вона дуже вразлива. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Не кричи на неї, вона дуже вразлива.
 • Я думаю, що буде розумно подзвонити перед тим, як ти поїдеш і запитаєш дорогу. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я думаю, що буде розумно подзвонити перед тим, як ти поїдеш і запитаєш дорогу.
 • Вона знову пояснила всю думку, але я знову не зрозуміла. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вона знову пояснила всю думку, але я знову не зрозуміла.
 • Він стверджував, що державна політика з навчання досягла своїх цілей. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Він стверджував, що державна політика з навчання досягла своїх цілей.
 • Вона прийшла до висновку, що вона більше нічого не могла зробити. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вона прийшла до висновку, що вона більше нічого не могла зробити.
 • Ми не дістанемося до Маямі до п`ятої години. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ми не дістанемося до Маямі до п`ятої години.
 • Мій батько дав мені надзвичайно велику суму грошей. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Мій батько дав мені надзвичайно велику суму грошей.
 • Я бачу Ганну досить часто, але не так часто, як колись. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я бачу Ганну досить часто, але не так часто, як колись.
 • Вона витрачає дещо забагато грошей. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вона витрачає дещо забагато грошей.
 • Анна дещо гарніша за Сільвію. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Анна дещо гарніша за Сільвію.
 • Я думав, що книжка нудна, але вона виявилася досить цікавою. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я думав, що книжка нудна, але вона виявилася досить цікавою.
 • Ці груші досить непогані. Де ти їх придбав ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ці груші досить непогані. Де ти їх придбав
 • Я був досить задоволений готелем, але вона була дещо розчарована. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я був досить задоволений готелем, але вона була дещо розчарована.
 • Який був іспит - Боюся, що досить складний. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Який був іспит - Боюся, що досить складний.
 • Він досить сильно шкутильгає. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Він досить сильно шкутильгає.
 • У моїй бібліотеці досить багато книжок. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ У моїй бібліотеці досить багато книжок.
 • Цей верстат досить непотрібний. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Цей верстат досить непотрібний.
 • Вона була досить засмучена після аварії. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вона була досить засмучена після аварії.
 • Ця книга намагається розгадати загадку правових парадоків. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ця книга намагається розгадати загадку правових парадоків.
 • Вона дещо загадкова. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вона дещо загадкова.
 • Таємниця була розкрита, коли поліція знайшла зброю вбивства. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Таємниця була розкрита, коли поліція знайшла зброю вбивства.
 • Учені роками намагалися розгадати цю головоломку. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Учені роками намагалися розгадати цю головоломку.
 • Він може дуже швидко друкувати. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Він може дуже швидко друкувати.
 • Листівки будуть друкуватися на папері із вторинної сировини. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Листівки будуть друкуватися на папері із вторинної сировини.
 • Вона щойно опублікувала статтю в журналі. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Вона щойно опублікувала статтю в журналі.
 • Я всажу тобі ніж прямо в серце у груди. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Я всажу тобі ніж прямо в серце у груди.
 • Се є помста моя за брехню і облуду, ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Се є помста моя за брехню і облуду,
 • П'ять ударів ножем із возможних шесті. ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ П'ять ударів ножем із возможних шесті.
 • конкретне ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ конкретне
 • конкурентів ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ конкурентів
 • композитори ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ композитори
 • комунікативно ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ комунікативно
 • комітети ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ комітети
 • комітетів ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ комітетів
 • компанії ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ компанії
 • командному ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ командному
 • колінах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ колінах
 • команди ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ команди
 • коктейлем ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ коктейлем
 • коледжу ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ коледжу
 • колективної ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ колективної
 • кожному ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кожному
 • кожну ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кожну
 • кожного ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ кожного
 • ключова ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ключова
 • клуби ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ клуби
 • ковзанах ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ковзанах
 • клініку ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ клініку