ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

  • Tài chính ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tài chính [Tài chính]
  • 부럽다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
  • 杏仁 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 杏仁 [food]