ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

Words

  • đúng giọng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ đúng giọng
  • rắc chông ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rắc chông
  • cắm chông ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cắm chông
  • 부럽다 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
  • 杏仁 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 杏仁 [food]
  • Chúc ngủ ngon! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chúc ngủ ngon!
  • chậm ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chậm [adjective]
  • đặc biệt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ đặc biệt [adjective]
  • người phụ nữ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ người phụ nữ
  • hạnh phúc ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hạnh phúc [adjective]

Phrases