ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • ch'iihil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ch'iihil
 • itzia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ itzia
 • Ka’ana’anen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ka’ana’anen
 • K’oaja’anen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ K’oaja’anen
 • K’íikaben ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ K’íikaben
 • Wi’ijen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Wi’ijen
 • Ke’elen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ke’elen
 • Uk’ajen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uk’ajen
 • Ma’ náachi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ma’ náachi
 • Tene’ 20 ja’ab yaan ten ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tene’ 20 ja’ab yaan ten
 • Jayp’éel ja’ab yaan tech? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Jayp’éel ja’ab yaan tech?
 • Ko’oten waye’ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ko’oten waye’
 • Ba’ax ka beetik? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ba’ax ka beetik?
 • Beyxan teen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Beyxan teen
 • Kux teech? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kux teech?
 • Bix a K’aaba’? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bix a K’aaba’?
 • Tooj in wóol ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tooj in wóol
 • Chan ma’alob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chan ma’alob
 • Ch'aah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ch'aah
 • Versace ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Versace [fashion, company]
 • extremistas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ extremistas [individuos, grupos, ideologia, extremist]
 • damojh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ damojh [airlines]
 • leech ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ leech [rigging, shipbuilding, nautical, light, noun, aquatic, terrestrial, worm, sponger, person]
 • aranxax ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aranxax [comida, naranja]
 • yäyäx ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yäyäx [comida, tomate]
 • ooks ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ooks
 • comida de la casa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ comida de la casa
 • de la casa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ de la casa [surname, surname - Catalan]
 • ba’ate’el ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ba’ate’el
 • Dzilam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dzilam
 • Xcunyah ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xcunyah [Yucatán, México, maya]
 • otzil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ otzil
 • hohokam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hohokam
 • wayak’ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wayak’
 • Chicxulub ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • 尤卡坦玛雅语 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 尤卡坦玛雅语
 • K'iche' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ K'iche'
 • Bulbuxya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bulbuxya [topónimo]
 • Yaxchilán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Yaxchilán [places in Mexico]
 • Xultun ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xultun
 • Ichmul ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ichmul
 • Hochob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hochob
 • Kùutsmil ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kùutsmil
 • Edzna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Edzna
 • Uxmal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Uxmal
 • Xcaret ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Xcaret
 • ma´alob ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ma´alob
 • bo'otik ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bo'otik [thank you]
 • itzamnaaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ itzamnaaj
 • Kukulkán ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kukulkán [maya]