ਉਚਾਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਊਣੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ.

 • khoij ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ khoij
 • khvan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ khvan
 • rfg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rfg
 • lwgfangz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lwgfangz
 • 母亲 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • 狗肉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 狗肉
 • 書本 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 書本 [noun]
 • 鸭脚 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 鸭脚
 • 我爱你 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我爱你 [Mahal kita]
 • 我爱伱 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 我爱伱
 • Daigoz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daigoz
 • Cuŋƅgoƨ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Cuŋƅgoƨ
 • yienhda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yienhda [显赫]
 • yienghceij ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yienghceij [模样;姿态]
 • yienghmoq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yienghmoq [新型]
 • yinxdoeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yinxdoeng [疏导]
 • youzgwg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ youzgwg [重(稠)油]
 • youzraemxmok ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ youzraemxmok [地沟油]
 • youqsienq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ youqsienq [在线]
 • yukluenh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yukluenh [煽乱]
 • yukyon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yukyon [唆使;挑动]
 • ywcim ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ywcim [针剂]
 • ywdoihduz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ywdoihduz [兽药]
 • ywnohcing ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ywnohcing
 • vaiqgyaj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vaiqgyaj
 • va'ngaeux ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ va'ngaeux
 • ndatfwgfwg ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndatfwgfwg
 • ajvauvau ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ajvauvau
 • haenqrengz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ haenqrengz
 • baenzlawz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baenzlawz
 • cwngfuj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cwngfuj
 • makbengj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makbengj
 • makbaeng ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ makbaeng
 • lwgda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lwgda
 • lwglan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lwglan
 • lwgmbwk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lwgmbwk
 • lwgnyezrauh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lwgnyezrauh
 • gyaeq hanq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gyaeq hanq
 • noh bit ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ noh bit
 • baenz vunz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ baenz vunz
 • dwgriu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dwgriu
 • dwggyaez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dwggyaez
 • Daemzsaez ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Daemzsaez
 • Nazgimz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nazgimz
 • Nazdonh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nazdonh
 • Gominz ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gominz
 • Seigimj ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Seigimj
 • Nawduq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nawduq
 • nazseq ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nazseq
 • nazbyaek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nazbyaek