ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

(colloquially) fall in love with

(colloquially) fall in love with ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ