ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

(My/our) Best wishes!

(My/our) Best wishes! ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ