ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

(to friend/son/dad) Snap out of it!

(to friend/son/dad) Snap out of it! ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ