ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

алфавит

алфавит ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • я ਉਚਾਰਨ я [ru]
 • и ਉਚਾਰਨ и [ru]
 • ж ਉਚਾਰਨ ж [ru]
 • у ਉਚਾਰਨ у [ru]
 • а ਉਚਾਰਨ а [ru]
 • ё ਉਚਾਰਨ ё [ru]
 • в ਉਚਾਰਨ в [ru]
 • ь ਉਚਾਰਨ ь [ru]
 • о ਉਚਾਰਨ о [ru]
 • щ ਉਚਾਰਨ щ [ru]
 • ю ਉਚਾਰਨ ю [ru]
 • ъ ਉਚਾਰਨ ъ [ru]
 • Н ਉਚਾਰਨ Н [ru]
 • ш ਉਚਾਰਨ ш [ru]
 • з ਉਚਾਰਨ з [ru]
 • б ਉਚਾਰਨ б [ru]
 • д ਉਚਾਰਨ д [ru]
 • ц ਉਚਾਰਨ ц [ru]
 • г ਉਚਾਰਨ г [ru]
 • с ਉਚਾਰਨ с [ru]
 • е ਉਚਾਰਨ е [ru]
 • х ਉਚਾਰਨ х [ru]
 • э ਉਚਾਰਨ э [ru]
 • л ਉਚਾਰਨ л [ru]
 • ч ਉਚਾਰਨ ч [ru]
 • п ਉਚਾਰਨ п [ru]
 • т ਉਚਾਰਨ т [ru]
 • Р ਉਚਾਰਨ Р [ru]
 • м ਉਚਾਰਨ м [ru]
 • Ф ਉਚਾਰਨ Ф [be]
 • МФА ਉਚਾਰਨ МФА [ru]
 • русофобица ਉਚਾਰਨ русофобица [ru]
 • интербет ਉਚਾਰਨ интербет [ru]
 • восьмеричное ਉਚਾਰਨ восьмеричное [ru]