ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

буква

буква ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • я ਉਚਾਰਨ я [ru]
 • и ਉਚਾਰਨ и [ru]
 • ж ਉਚਾਰਨ ж [ru]
 • у ਉਚਾਰਨ у [ru]
 • а ਉਚਾਰਨ а [ru]
 • ё ਉਚਾਰਨ ё [ru]
 • в ਉਚਾਰਨ в [ru]
 • ь ਉਚਾਰਨ ь [ru]
 • щ ਉਚਾਰਨ щ [ru]
 • ю ਉਚਾਰਨ ю [ru]
 • ъ ਉਚਾਰਨ ъ [ru]
 • о ਉਚਾਰਨ о [ru]
 • ш ਉਚਾਰਨ ш [ru]
 • Н ਉਚਾਰਨ Н [ru]
 • з ਉਚਾਰਨ з [ru]
 • б ਉਚਾਰਨ б [ru]
 • г ਉਚਾਰਨ г [ru]
 • с ਉਚਾਰਨ с [ru]
 • д ਉਚਾਰਨ д [ru]
 • ц ਉਚਾਰਨ ц [ru]
 • э ਉਚਾਰਨ э [ru]
 • х ਉਚਾਰਨ х [ru]
 • е ਉਚਾਰਨ е [ru]
 • л ਉਚਾਰਨ л [ru]
 • ч ਉਚਾਰਨ ч [ru]
 • п ਉਚਾਰਨ п [ru]
 • Р ਉਚਾਰਨ Р [ru]
 • т ਉਚਾਰਨ т [ru]
 • м ਉਚਾਰਨ м [ru]
 • Ф ਉਚਾਰਨ Ф [uk]
 • эл ਉਚਾਰਨ эл [chm]
 • ка ਉਚਾਰਨ ка [sr]
 • эм ਉਚਾਰਨ эм [chm]
 • кани ਉਚਾਰਨ кани [tt]
 • Жэ ਉਚਾਰਨ Жэ [ady]
 • ѝ ਉਚਾਰਨ ѝ [bg]
 • мыслете ਉਚਾਰਨ мыслете [ru]
 • чэ ਉਚਾਰਨ чэ [kbd]
 • зэ ਉਚਾਰਨ зэ [kbd]
 • гэ ਉਚਾਰਨ гэ [ru]
 • цэ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ цэ [mn | sah] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ