ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

лемантар

лемантар ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ы ਉਚਾਰਨ ы [ru]
 • у ਉਚਾਰਨ у [ru]
 • ё ਉਚਾਰਨ ё [ru]
 • ь ਉਚਾਰਨ ь [ru]
 • ж ਉਚਾਰਨ ж [ru]
 • й ਉਚਾਰਨ й [uk]
 • ў ਉਚਾਰਨ ў [be]
 • ю ਉਚਾਰਨ ю [ru]
 • г ਉਚਾਰਨ г [ru]
 • о ਉਚਾਰਨ о [ru]
 • ц ਉਚਾਰਨ ц [ru]
 • Н ਉਚਾਰਨ Н [ru]
 • х ਉਚਾਰਨ х [ru]
 • д ਉਚਾਰਨ д [ru]
 • к ਉਚਾਰਨ к [ru]
 • ч ਉਚਾਰਨ ч [ru]
 • е ਉਚਾਰਨ е [ru]
 • л ਉਚਾਰਨ л [ru]
 • э ਉਚਾਰਨ э [ru]
 • Р ਉਚਾਰਨ Р [uk]
 • п ਉਚਾਰਨ п [ru]
 • ґ ਉਚਾਰਨ ґ [uk]
 • т ਉਚਾਰਨ т [ru]
 • с ਉਚਾਰਨ с [ru]
 • Ф ਉਚਾਰਨ Ф [uk]
 • дз ਉਚਾਰਨ дз [be]
 • і ਉਚਾਰਨ і [uk]
 • лемантар ਉਚਾਰਨ лемантар [be]
 • дж ਉਚਾਰਨ дж [be]
 • бөтиендәге ਉਚਾਰਨ бөтиендәге [tt]
 • вәсвәсәсенең ਉਚਾਰਨ вәсвәсәсенең [tt]