ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

первообразные частицы

первообразные частицы ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • неужели ਉਚਾਰਨ
  неужели [ru]
 • чай ਉਚਾਰਨ
  чай [ru]
 • же ਉਚਾਰਨ
  же [ru]
 • ну-с ਉਚਾਰਨ
  ну-с [ru]
 • таки ਉਚਾਰਨ
  таки [ru]
 • бы ਉਚਾਰਨ
  бы [ru]
 • уж ਉਚਾਰਨ
  уж [ru]
 • де ਉਚਾਰਨ
  де [uk]
 • ни ਉਚਾਰਨ
  ни [tt]
 • сём ਉਚਾਰਨ
  сём [ru]
 • ишь ਉਚਾਰਨ
  ишь [ru]
 • небось ਉਚਾਰਨ
  небось [ru]
 • бишь ਉਚਾਰਨ
  бишь [ru]
 • дескать ਉਚਾਰਨ
  дескать [ru]
 • Вишь ਉਚਾਰਨ
  Вишь [ru]
 • нехай ਉਚਾਰਨ
  нехай [uk]