ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

կենդանի

կենդանի ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • կատու ਉਚਾਰਨ կատու [hy]
 • վագր ਉਚਾਰਨ վագր [hy]
 • նապաստակ ਉਚਾਰਨ նապաստակ [hy]
 • ագռավ ਉਚਾਰਨ ագռավ [hy]
 • աղվես ਉਚਾਰਨ աղվես [hy]
 • առյուծ ਉਚਾਰਨ առյուծ [hy]
 • գոմեշ ਉਚਾਰਨ գոմեշ [hy]
 • խեցգետին ਉਚਾਰਨ խեցգետին [hy]
 • գազան ਉਚਾਰਨ գազան [hy]
 • ոչխար ਉਚਾਰਨ ոչխար [hy]
 • ցուլ ਉਚਾਰਨ ցուլ [hy]
 • կենդանի ਉਚਾਰਨ կենդանի [hy]
 • շնիկ ਉਚਾਰਨ շնիկ [hy]
 • մեղու ਉਚਾਰਨ մեղու [hy]
 • մարդ ਉਚਾਰਨ մարդ [hy]
 • գորտ ਉਚਾਰਨ գորտ [hy]
 • աքաղաղ ਉਚਾਰਨ աքաղաղ [hy]
 • շուն ਉਚਾਰਨ շուն [hy]
 • կով ਉਚਾਰਨ կով [hy]
 • գայլ ਉਚਾਰਨ գայլ [hy]
 • կապիկ ਉਚਾਰਨ կապիկ [hy]
 • արծիվ ਉਚਾਰਨ արծիվ [hy]
 • ջայլամ ਉਚਾਰਨ ջայլամ [hy]
 • արջ ਉਚਾਰਨ արջ [hy]
 • ձուկ ਉਚਾਰਨ ձուկ [hy]
 • հավ ਉਚਾਰਨ հավ [hy]
 • գոճի ਉਚਾਰਨ գոճի [hy]
 • աքլոր ਉਚਾਰਨ աքլոր [hy]
 • ուղտ ਉਚਾਰਨ ուղտ [hy]
 • լոր ਉਚਾਰਨ լոր [hy]
 • ճուտ ਉਚਾਰਨ ճուտ [hy]
 • ընձուղտ ਉਚਾਰਨ ընձուղտ [hy]
 • ճուտիկ ਉਚਾਰਨ ճուտիկ [hy]
 • խոզ ਉਚਾਰਨ խոզ [hy]
 • կոկորդիլոս ਉਚਾਰਨ կոկորդիլոս [hy]
 • կրիա ਉਚਾਰਨ կրիա [hy]
 • գառ ਉਚਾਰਨ գառ [hy]
 • կետ ਉਚਾਰਨ կետ [hy]
 • թութակ ਉਚਾਰਨ թութակ [hy]
 • սիրամարգ ਉਚਾਰਨ սիրամարգ [hy]
 • ոզնի ਉਚਾਰਨ ոզնի [hy]
 • ռնգեղջյուր ਉਚਾਰਨ ռնգեղջյուր [hy]
 • մորեխ ਉਚਾਰਨ մորեխ [hy]
 • փիսիկ ਉਚਾਰਨ փիսիկ [hy]
 • ագեվազ ਉਚਾਰਨ ագեվազ [hy]
 • հովազ ਉਚਾਰਨ հովազ [hy]
 • հոպոպ ਉਚਾਰਨ հոպոպ [hy]
 • արտույտ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ արտույտ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ճռիկ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ճռիկ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ճռեկ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ճռեկ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ձի ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ձի [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ծիծեռնակ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ծիծեռնակ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • չղջիկ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ չղջիկ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ծիծեռ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ծիծեռ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • լուսան ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ լուսան [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • թիթեռ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ թիթեռ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • դելֆին ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ դելֆին [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • անթևուկ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ անթևուկ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • գետնամուկ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ գետնամուկ [hy] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ