ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

أرقام

أرقام ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 13 ਉਚਾਰਨ
  13 [ru]
 • 2 ਉਚਾਰਨ
  2 [de]
 • 5 ਉਚਾਰਨ
  5 [en]
 • 14 ਉਚਾਰਨ
  14 [fr]
 • 19 ਉਚਾਰਨ
  19 [fa]
 • 20 ਉਚਾਰਨ
  20 [fr]
 • 12 ਉਚਾਰਨ
  12 [hy]
 • 8 ਉਚਾਰਨ
  8 [es]
 • 4 ਉਚਾਰਨ
  4 [en]
 • 10 ਉਚਾਰਨ
  10 [en]
 • 15 ਉਚਾਰਨ
  15 [ru]
 • 3 ਉਚਾਰਨ
  3 [en]
 • 18 ਉਚਾਰਨ
  18 [en]
 • 7 ਉਚਾਰਨ
  7 [en]
 • 6 ਉਚਾਰਨ
  6 [yue]
 • 16 ਉਚਾਰਨ
  16 [ru]
 • 17 ਉਚਾਰਨ
  17 [en]
 • 9 ਉਚਾਰਨ
  9 [fr]
 • 21 ਉਚਾਰਨ
  21 [fa]
 • 90 - noventa ਉਚਾਰਨ
  90 - noventa [pt]
 • 22 ਉਚਾਰਨ
  22 [en]
 • 2004 ਉਚਾਰਨ
  2004 [en]
 • 80 - oitenta ਉਚਾਰਨ
  80 - oitenta [pt]
 • 88 ਉਚਾਰਨ
  88 [en]
 • 2006 ਉਚਾਰਨ
  2006 [eo]
 • 3,000 ਉਚਾਰਨ
  3,000 [en]
 • 98 ਉਚਾਰਨ
  98 [uz]
 • 130 ਉਚਾਰਨ
  130 [uz]
 • 2800 ਉਚਾਰਨ
  2800 [nl]
 • 2030 ਉਚਾਰਨ
  2030 [de]
 • 900 - novecentos ਉਚਾਰਨ
  900 - novecentos [pt]
 • 650 ਉਚਾਰਨ
  650 [de]
 • 2023 ਉਚਾਰਨ
  2023 [de]
 • 400 - quatrocentos ਉਚਾਰਨ
  400 - quatrocentos [pt]
 • 600 - seiscentos ਉਚਾਰਨ
  600 - seiscentos [pt]
 • 800 - oitocentos ਉਚਾਰਨ
  800 - oitocentos [pt]
 • 320 ਉਚਾਰਨ
  320 [de]
 • 200 - duzentos ਉਚਾਰਨ
  200 - duzentos [pt]
 • 1364 ਉਚਾਰਨ
  1364 [fa]
 • 1315 ਉਚਾਰਨ
  1315 [fa]
 • 1349 ਉਚਾਰਨ
  1349 [fa]
 • 1319 ਉਚਾਰਨ
  1319 [fa]
 • 872 ਉਚਾਰਨ
  872 [de]
 • 300 - trezentos ਉਚਾਰਨ
  300 - trezentos [pt]
 • 700 - setecentos ਉਚਾਰਨ
  700 - setecentos [pt]
 • 1314 ਉਚਾਰਨ
  1314 [fa]
 • 1334 ਉਚਾਰਨ
  1334 [fa]
 • 1348 ਉਚਾਰਨ
  1348 [fa]
 • 1340 ਉਚਾਰਨ
  1340 [fa]
 • 1302 ਉਚਾਰਨ
  1302 [fa]
 • 1335 ਉਚਾਰਨ
  1335 [fa]
 • 2.000 - dois mil ਉਚਾਰਨ
  2.000 - dois mil [pt]
 • 1353 ਉਚਾਰਨ
  1353 [fa]