ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

أعداد

أعداد ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ 11 [en]
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13 [ru]
 • 2 ਉਚਾਰਨ 2 [fr]
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19 [fa]
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14 [en]
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15 [ru]
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20 [pt]
 • 5 ਉਚਾਰਨ 5 [en]
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12 [da]
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10 [en]
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8 [es]
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3 [en]
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4 [en]
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7 [ru]
 • 16 ਉਚਾਰਨ 16 [en]
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18 [en]
 • 16 - dezesseis ਉਚਾਰਨ 16 - dezesseis [pt]
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6 [de]
 • 17 ਉਚਾਰਨ 17 [en]
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9 [fr]
 • 90 - noventa ਉਚਾਰਨ 90 - noventa [pt]
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22 [en]
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21 [fa]
 • 80 - oitenta ਉਚਾਰਨ 80 - oitenta [pt]
 • 88 ਉਚਾਰਨ 88 [uz]
 • 110 ਉਚਾਰਨ 110 [en]
 • 2004 ਉਚਾਰਨ 2004 [en]
 • 15 - quinze ਉਚਾਰਨ 15 - quinze [pt]
 • 50 - cinquenta ਉਚਾਰਨ 50 - cinquenta [pt]
 • 2006 ਉਚਾਰਨ 2006 [de]
 • سبعمائة ਉਚਾਰਨ سبعمائة [ar]
 • 98 ਉਚਾਰਨ 98 [uz]
 • 40 - quarenta ਉਚਾਰਨ 40 - quarenta [pt]
 • 2800 ਉਚਾਰਨ 2800 [nl]
 • 130 ਉਚਾਰਨ 130 [uz]
 • 20 - vinte ਉਚਾਰਨ 20 - vinte [pt]
 • 900 - novecentos ਉਚਾਰਨ 900 - novecentos [pt]
 • 3,000 ਉਚਾਰਨ 3,000 [en]
 • ستمائة ਉਚਾਰਨ ستمائة [ar]
 • 18 - dezoito ਉਚਾਰਨ 18 - dezoito [pt]
 • ألفين ਉਚਾਰਨ ألفين [ar]
 • 650 ਉਚਾਰਨ 650 [de]
 • 30 - trinta ਉਚਾਰਨ 30 - trinta [pt]
 • 2030 ਉਚਾਰਨ 2030 [de]
 • ثمانمائة ਉਚਾਰਨ ثمانمائة [ar]
 • 400 - quatrocentos ਉਚਾਰਨ 400 - quatrocentos [pt]
 • 17 - dezessete ਉਚਾਰਨ 17 - dezessete [pt]
 • 2023 ਉਚਾਰਨ 2023 [de]
 • 308 ਉਚਾਰਨ 308 [it]
 • 800 - oitocentos ਉਚਾਰਨ 800 - oitocentos [pt]
 • 600 - seiscentos ਉਚਾਰਨ 600 - seiscentos [pt]
 • 200 - duzentos ਉਚਾਰਨ 200 - duzentos [pt]
 • 1364 ਉਚਾਰਨ 1364 [fa]
 • ديشيليون ਉਚਾਰਨ ديشيليون [ar]
 • 1315 ਉਚਾਰਨ 1315 [fa]
 • 1349 ਉਚਾਰਨ 1349 [fa]
 • 1319 ਉਚਾਰਨ 1319 [fa]
 • 320 ਉਚਾਰਨ 320 [de]
 • تسعين ਉਚਾਰਨ تسعين [ar]
 • 872 ਉਚਾਰਨ 872 [de]
 • 19 - dezenove ਉਚਾਰਨ 19 - dezenove [pt]
 • 300 - trezentos ਉਚਾਰਨ 300 - trezentos [pt]
 • 1314 ਉਚਾਰਨ 1314 [fa]
 • 1334 ਉਚਾਰਨ 1334 [fa]
 • 700 - setecentos ਉਚਾਰਨ 700 - setecentos [pt]
 • 1348 ਉਚਾਰਨ 1348 [fa]
 • 1302 ਉਚਾਰਨ 1302 [fa]
 • 1340 ਉਚਾਰਨ 1340 [fa]
 • 1335 ਉਚਾਰਨ 1335 [fa]
 • 318 ਉਚਾਰਨ 318 [it]
 • 2.000 - dois mil ਉਚਾਰਨ 2.000 - dois mil [pt]
 • 316 ਉਚਾਰਨ 316 [it]
 • ألفان ਉਚਾਰਨ ألفان [ar]
 • 1353 ਉਚਾਰਨ 1353 [fa]