ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

اعداد

اعداد ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 11 ਉਚਾਰਨ 11 [en]
 • 22 ਉਚਾਰਨ 22 [en]
 • 28 ਉਚਾਰਨ 28 [en]
 • 75 ਉਚਾਰਨ 75 [fr]
 • 45 ਉਚਾਰਨ 45 [fr]
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27 [en]
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29 [fr]
 • 42 ਉਚਾਰਨ 42 [fr]
 • 47 ਉਚਾਰਨ 47 [ar]
 • 1,000 ਉਚਾਰਨ 1,000 [en]
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43 [fr]
 • 72 ਉਚਾਰਨ 72 [uz]
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77 [uz]
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44 [fr]
 • 10,000 ਉਚਾਰਨ 10,000 [en]
 • 78 ਉਚਾਰਨ 78 [uz]
 • 73 ਉਚਾਰਨ 73 [uz]
 • نه ਉਚਾਰਨ نه [fa]
 • 53 ਉਚਾਰਨ 53 [uz]
 • 59 ਉਚਾਰਨ 59 [uz]
 • دو ਉਚਾਰਨ دو [fa]
 • 54 ਉਚਾਰਨ 54 [uz]
 • 57 ਉਚਾਰਨ 57 [ar]
 • 61 ਉਚਾਰਨ 61 [uz]
 • 52 ਉਚਾਰਨ 52 [uz]
 • سبعون ਉਚਾਰਨ سبعون [ar]
 • پنج ਉਚਾਰਨ پنج [fa]
 • خمسون ਉਚਾਰਨ خمسون [ar]
 • 68 ਉਚਾਰਨ 68 [uz]
 • هفت ਉਚਾਰਨ هفت [fa]
 • 46 ਉਚਾਰਨ 46 [fr]
 • 62 ਉਚਾਰਨ 62 [uz]
 • 63 ਉਚਾਰਨ 63 [uz]
 • 84 ਉਚਾਰਨ 84 [uz]
 • چهار ਉਚਾਰਨ چهار [fa]
 • 79 ਉਚਾਰਨ 79 [uz]
 • 67 ਉਚਾਰਨ 67 [uz]
 • سه ਉਚਾਰਨ سه [fa]
 • هشت ਉਚਾਰਨ هشت [fa]
 • شش ਉਚਾਰਨ شش [fa]
 • تسعون ਉਚਾਰਨ تسعون [ar]
 • يك ਉਚਾਰਨ يك [fa]
 • أربعون ਉਚਾਰਨ أربعون [ar]
 • 1337 ਉਚਾਰਨ 1337 [eo]
 • سِتّمِائة ਉਚਾਰਨ سِتّمِائة [ar]
 • ثَلاثمـِائة ਉਚਾਰਨ ثَلاثمـِائة [ar]
 • اَلْفانِ ਉਚਾਰਨ اَلْفانِ [ar]
 • 1391 ਉਚਾਰਨ 1391 [fa]
 • خَمْسمِائة ਉਚਾਰਨ خَمْسمِائة [ar]
 • אחד 1 ਉਚਾਰਨ אחד 1 [he]
 • ثَمانيمِائة ਉਚਾਰਨ ثَمانيمِائة [ar]
 • تِسْعمِائة ਉਚਾਰਨ تِسْعمِائة [ar]
 • مِائَتانِ ਉਚਾਰਨ مِائَتانِ [ar]
 • اَرْبَعمِائة ਉਚਾਰਨ اَرْبَعمِائة [ar]