ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

اعضای بدن

اعضای بدن ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • اشکم ਉਚਾਰਨ اشکم [fa]
  • السکین ਉਚਾਰਨ السکین [mzn]
  • انگوس ਉਚਾਰਨ انگوس [ku]
  • بازو ਉਚਾਰਨ بازو [fa]
  • بتیم ਉਚਾਰਨ بتیم [mzn]
  • بلفه ਉਚਾਰਨ بلفه [mzn]
  • بلکه گوش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بلکه گوش [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • بِلی ਉਚਾਰਨ بِلی [mzn]
  • پاشنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پاشنی [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • پت ਉਚਾਰਨ پت [bal]
  • پریچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پریچ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • پشنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پشنی [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • پِکَت ਉਚਾਰਨ پِکَت [mzn]
  • پیز ਉਚਾਰਨ پیز [lrc]
  • تنگه ਉਚਾਰਨ تنگه [fa]
  • تول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تول [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • جناغ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جناغ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • چال تشنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چال تشنی [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • چپال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چپال [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • چش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چش [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • چش خنه ਉਚਾਰਨ چش خنه [mzn]
  • چک ਉਚਾਰਨ چک [bal]
  • چنه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چنه [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • دیم ਉਚਾਰਨ دیم [mzn]
  • رو ਉਚਾਰਨ رو [fa]
  • ریچال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ریچال [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • زونی ਉਚਾਰਨ زونی [lrc]
  • سو ਉਚਾਰਨ سو [fa]
  • شس پا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شس پا [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • شون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شون [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • فِنی ਉਚਾਰਨ فِنی [mzn]
  • قرتاسه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قرتاسه [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • قل ਉਚਾਰਨ قل [ar]
  • قلمه ਉਚਾਰਨ قلمه [fa]
  • قی ਉਚਾਰਨ قی [fa]
  • قین ਉਚਾਰਨ قین [lrc]
  • کاپ ਉਚਾਰਨ کاپ [fa]
  • کپو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کپو [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • کتار ਉਚਾਰਨ کتار [mzn]
  • کش ਉਚਾਰਨ کش [fa]
  • کف پا ਉਚਾਰਨ کف پا [fa]
  • کلک تیته ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کلک تیته [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • کینگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کینگ [mzn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • گرمیچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گرمیچ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • گلی ਉਚਾਰਨ گلی [fa]
  • گوزک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گوزک [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • لا ਉਚਾਰਨ لا [ar]
  • لو ਉਚਾਰਨ لو [ar]
  • لوچ ਉਚਾਰਨ لوچ [fa]
  • لوشه ਉਚਾਰਨ لوشه [mzn]
  • لیق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لیق [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • مرک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مرک [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • ممه ਉਚਾਰਨ ممه [fa]
  • موس ਉਚਾਰਨ موس [fa]
  • می ਉਚਾਰਨ می [fa]
  • ناخو ਉਚਾਰਨ ناخو [lrc]
  • نافه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نافه [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • نرقای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نرقای [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • نِنیک ਉਚਾਰਨ نِنیک [mzn]
  • هنکل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هنکل [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • ولگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ولگ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ