ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

اعضای بدن

اعضای بدن ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • سو ਉਚਾਰਨ سو [fa]
 • گلی ਉਚਾਰਨ گلی [fa]
 • دیم ਉਚਾਰਨ دیم [mzn]
 • کینگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کینگ [mzn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • موس ਉਚਾਰਨ موس [fa]
 • بِلی ਉਚਾਰਨ بِلی [mzn]
 • کاپ ਉਚਾਰਨ کاپ [fa]
 • فِنی ਉਚਾਰਨ فِنی [mzn]
 • پِکَت ਉਚਾਰਨ پِکَت [mzn]
 • نِنیک ਉਚਾਰਨ نِنیک [mzn]
 • چش خنه ਉਚਾਰਨ چش خنه [mzn]
 • انگوس ਉਚਾਰਨ انگوس [ku]
 • السکین ਉਚਾਰਨ السکین [mzn]
 • بتیم ਉਚਾਰਨ بتیم [mzn]
 • اشکم ਉਚਾਰਨ اشکم [fa]
 • چک ਉਚਾਰਨ چک [bal]
 • کتار ਉਚਾਰਨ کتار [mzn]
 • لوشه ਉਚਾਰਨ لوشه [mzn]
 • بلفه ਉਚਾਰਨ بلفه [mzn]
 • چنه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چنه [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • بازو ਉਚਾਰਨ بازو [fa]
 • قین ਉਚਾਰਨ قین [lrc]
 • لوچ ਉਚਾਰਨ لوچ [fa]
 • پریچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پریچ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ناخو ਉਚਾਰਨ ناخو [lrc]
 • چال تشنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چال تشنی [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • پشنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پشنی [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • گرمیچ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گرمیچ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • رو ਉਚਾਰਨ رو [fa]
 • نافه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نافه [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کپو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کپو [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • چپال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چپال [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • لیق ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ لیق [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • قرتاسه ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ قرتاسه [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ریچال ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ریچال [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • نرقای ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ نرقای [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • چش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ چش [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • مرک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ مرک [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • قل ਉਚਾਰਨ قل [ar]
 • پیز ਉਚਾਰਨ پیز [lrc]
 • گوزک ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ گوزک [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • زونی ਉਚਾਰਨ زونی [lrc]
 • کش ਉਚਾਰਨ کش [fa]
 • ممه ਉਚਾਰਨ ممه [fa]
 • قلمه ਉਚਾਰਨ قلمه [fa]
 • تنگه ਉਚਾਰਨ تنگه [fa]
 • لا ਉਚਾਰਨ لا [ar]
 • پاشنی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پاشنی [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کف پا ਉਚਾਰਨ کف پا [fa]
 • قی ਉਚਾਰਨ قی [fa]
 • تول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ تول [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • لو ਉਚਾਰਨ لو [ar]
 • شس پا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شس پا [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ولگ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ولگ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • پت ਉਚਾਰਨ پت [bal]
 • کلک تیته ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کلک تیته [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • می ਉਚਾਰਨ می [fa]
 • جناغ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ جناغ [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • شون ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ شون [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • بلکه گوش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بلکه گوش [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • هنکل ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ هنکل [lrc] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ