ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

زبان/Language

زبان/Language ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • لوبا-كاتانگا ਉਚਾਰਨ لوبا-كاتانگا [fa]
 • مايا يوكاتك ਉਚਾਰਨ مايا يوكاتك [fa]
 • هاكا ਉਚਾਰਨ هاكا [fa]
 • اتريشی ਉਚਾਰਨ اتريشی [fa]
 • اميلين ਉਚਾਰਨ اميلين [fa]
 • شونا ਉਚਾਰਨ شونا [fa]
 • کاشوبی ਉਚਾਰਨ کاشوبی [fa]
 • کومی ਉਚਾਰਨ کومی [fa]
 • گوارانی ਉਚਾਰਨ گوارانی [fa]
 • لاز ਉਚਾਰਨ لاز [fa]
 • ماسباتنيو ਉਚਾਰਨ ماسباتنيو [fa]
 • تاگالوگ ਉਚਾਰਨ تاگالوگ [fa]
 • سوربيايی بالا ਉਚਾਰਨ سوربيايی بالا [fa]
 • صربی ਉਚਾਰਨ صربی [fa]
 • فوژو ਉਚਾਰਨ فوژو [fa]
 • كالميك ਉਚਾਰਨ كالميك [fa]
 • كونكانی ਉਚਾਰਨ كونكانی [fa]
 • کامپیدانی ਉਚਾਰਨ کامپیدانی [fa]
 • لوشوتسید ਉਚਾਰਨ لوشوتسید [fa]
 • هاوسا ਉਚਾਰਨ هاوسا [fa]
 • آفار ਉਚਾਰਨ آفار [fa]
 • جامایکایی ਉਚਾਰਨ جامایکایی [fa]
 • دینکایی ਉਚਾਰਨ دینکایی [fa]
 • سومالیايی ਉਚਾਰਨ سومالیايی [fa]
 • فاروئی ਉਚਾਰਨ فاروئی [fa]
 • كانوری ਉਚਾਰਨ كانوری [fa]
 • كياتونی زاپوتك ਉਚਾਰਨ كياتونی زاپوتك [fa]
 • کانادهای ਉਚਾਰਨ کانادهای [fa]
 • کیمبوندو ਉਚਾਰਨ کیمبوندو [fa]
 • لاکوتا ਉਚਾਰਨ لاکوتا [fa]
 • لوگزامبورگی ਉਚਾਰਨ لوگزامبورگی [fa]
 • مسکلیروو-چیریکاوا ਉਚਾਰਨ مسکلیروو-چیریکاوا [fa]
 • موهیلی ਉਚਾਰਨ موهیلی [fa]
 • والون ਉਚਾਰਨ والون [fa]
 • آديگان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آديگان [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اراپهو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اراپهو [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اندزوانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندزوانی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • پلاودیتش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پلاودیتش [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آمازیغی مرکزی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمازیغی مرکزی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • بوجکوری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بوجکوری [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آلئوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلئوت [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اندونگا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندونگا [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ايلوكو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ايلوكو [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آربرش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آربرش [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • انگازیجایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ انگازیجایی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آروانایان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آروانایان [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آلگونکویانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلگونکویانی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اينوپياك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اينوپياك [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اينوكتيتوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اينوكتيتوت [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آبازا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آبازا [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اوندو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوندو [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کیپ وردان کریول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کیپ وردان کریول [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اندبل شمالی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندبل شمالی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اوجيب وا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوجيب وا [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ