ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

زبان/Language

زبان/Language ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • کیمبوندو ਉਚਾਰਨ کیمبوندو [fa]
 • لاکوتا ਉਚਾਰਨ لاکوتا [fa]
 • لوگزامبورگی ਉਚਾਰਨ لوگزامبورگی [fa]
 • مسکلیروو-چیریکاوا ਉਚਾਰਨ مسکلیروو-چیریکاوا [fa]
 • موهیلی ਉਚਾਰਨ موهیلی [fa]
 • آلمانی سوييسی ਉਚਾਰਨ آلمانی سوييسی [fa]
 • جاوه ای ਉਚਾਰਨ جاوه ای [fa]
 • ساردينی ਉਚਾਰਨ ساردينی [fa]
 • فیجیایی ਉਚਾਰਨ فیجیایی [fa]
 • كريو ਉਚਾਰਨ كريو [fa]
 • کچوا ਉਚਾਰਨ کچوا [fa]
 • گاسی ਉਚਾਰਨ گاسی [fa]
 • لرى ਉਚਾਰਨ لرى [fa]
 • مينفرانكيش ਉਚਾਰਨ مينفرانكيش [fa]
 • ناکسی ਉਚਾਰਨ ناکسی [fa]
 • هررو ਉਚਾਰਨ هررو [fa]
 • يو كانتونيايی ਉਚਾਰਨ يو كانتونيايی [fa]
 • ایوایجا ਉਚਾਰਨ ایوایجا [fa]
 • رُمی ਉਚਾਰਨ رُمی [fa]
 • سیلتی ਉਚਾਰਨ سیلتی [fa]
 • فرانكو پرووانسال ਉਚਾਰਨ فرانكو پرووانسال [fa]
 • قرقیزستانی ਉਚਾਰਨ قرقیزستانی [fa]
 • كيكويو ਉਚਾਰਨ كيكويو [fa]
 • کلینگون ਉਚਾਰਨ کلینگون [fa]
 • لاتگالی ਉਚਾਰਨ لاتگالی [fa]
 • لونگاندا ਉਚਾਰਨ لونگاندا [fa]
 • ناهواتی ਉਚਾਰਨ ناهواتی [fa]
 • آمهاریک ਉਚਾਰਨ آمهاریک [fa]
 • اوساجی ਉਚਾਰਨ اوساجی [fa]
 • بوروشاسکی ਉਚਾਰਨ بوروشاسکی [fa]
 • سواتی ਉਚਾਰਨ سواتی [fa]
 • كوانياما ਉਚਾਰਨ كوانياما [fa]
 • كينيارواندا ਉਚਾਰਨ كينيارواندا [fa]
 • مكشا ਉਚਾਰਨ مكشا [fa]
 • آربرش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آربرش [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • انگازیجایی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ انگازیجایی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آروانایان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آروانایان [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آلگونکویانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلگونکویانی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اينوپياك ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اينوپياك [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اينوكتيتوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اينوكتيتوت [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آبازا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آبازا [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اوندو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوندو [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • کیپ وردان کریول ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ کیپ وردان کریول [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اندبل شمالی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندبل شمالی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اوجيب وا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اوجيب وا [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آديگان ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آديگان [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اراپهو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اراپهو [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اندزوانی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندزوانی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • پلاودیتش ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ پلاودیتش [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آمازیغی مرکزی ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آمازیغی مرکزی [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • بوجکوری ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ بوجکوری [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • آلئوت ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ آلئوت [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • اندونگا ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ اندونگا [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ايلوكو ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ايلوكو [fa] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ